מה יעשה החזן שהשתנק לפתע באמצע התפילה?

משניות ברכות פרק ה משנה ג במשנה זאת נלמד מה עושים כאשר הלך לחזן הקול באמצע התפילה וגם מה לומדים ממצוות שילוח הקן? מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

פרק ה' משנה ג'

 

היום נלמד במשנה כמה הלכות בענין הוספת בקשות שונות בתפילה.

 

יש מצוה בתורה, שאם אדם רואה קן של ציפורים ובתוכו יש גוזלים או ביצים, והוא רוצה לקחת את הגוזלים או הביצים, אסור לו לקחת את הגוזלים בזמן שהאם רובצת עליהם,

אלא הוא צריך לשלוח את האם מהקן ורק אחר כך הוא יכול לקחת את הביצים או הגוזלים לביתו.

המשנה מלמדת, שאין לאדם לומר בתפילתו שהשם ירחם על היהודים וימלא את בקשותיהם, כמו שהוא מרחם על הציפור שרובצת על גוזליה בקן, שלכן הוא ציוה שלא לקחת את גוזליה לעיניה,

 

 

הסיבה להמנע מתפילה זו היא, שאם האדם יחשוב שצריך לקיים את המצוות רק בגלל שיש בהם רחמים [מה שנקרא בלשון הגויים 'הוּמַנִיוּת'] , הוא עלול לטעות ולקיים רק מצוות שעל פי דעתו הן הגיוניות, ואת שאר המצוות לא יקיים,

והאמת היא, שאנו היהודים מחוייבים לקיים את מצוות השם בגלל שהוא ברא את העולם ומנהיג אותו, ולכן אפילו שבודאי לכל מצוה יש סיבה וטעם, בכל זאת קיום המצוה צריך להיות מתוך מחויבות לגזירות השם ולא רק בגלל טעמי המצוות.

כמו כן מלמדת המשנה, שחובה על כל אדם להודות להשם בכל מצב, לא רק כשטוב לו וכל רצונותיו מתמלאים, אלא גם כאשר באה עליו צרה, הוא צריך להודות להשם.

 

וכן צריך להזהר בתפילתו שלא יוסיף מילים שיראה מהן שהוא מאמין שיש כח נוסף בעולם שצריך להתפלל אליו,

למשל שלא יאמר 'מודים אנחנו לך, מודים אנחנו לך' שתי פעמים, שנראה מדבריו שהוא מודה לשני כוחות שונים המנהיגים את העולם, והרי אין להאמין אלא בבורא העולם הקדוש ברוך הוא, שאין מלבדו שום כח אמיתי בעולם.

 

הלכה נוספת נלמד במשנה, שאם שליח הציבור המתפלל את 'תפילת החזרה' טעה בתפילתו, והוא לא מסוגל להמשיך ולהתפלל, צריך אדם אחר המתפלל בקהל להחליפו, ויש בזה כמה פרטים כמו שנראה במשנה.

 

עכשיו נראה יחד את לשון המשנה:

האומר – אדם המתפלל 'תפילת העמידה', ורוצה להוסיף בתפילתו בקשה מבורא העולם שירחם על עמו ישראל, אבל מוסיף בבקשתו ואומר:

על קן ציפור יגיעו רחמיך – כלומר, שכשם שאתה מרחם על הציפור הרובצת על גוזליה, וציווית לשלחה לפני לקיחתם שלא תראה שלוקחים אותם, כך תרחם גם על היהודים ותמלא את בקשותיהם.

ועל טוב יזכר שמך – וכן אם נוהג האדם לשבח להשם רק על הדברים הטובים שמקבל מאת השם, ולכן אומר שרק על הטובה הוא מודה השם ולא על הדברים הרעים שקורים לו.

 

 

מודים מודים – או אם בברכת ההודאה בתפילת העמידה, הוא אומר 'מודים אנחנו לך' פעמיים באופן שאפשר לטעות בדבריו ולחשוב שהוא מתכוון להודות לשני כוחות המנהיגים את הבריאה,

 

משתקין אותו – בכל שלשת האמירות הללו, יש להסביר לו שהן אינן אמירות ראויות, וראוי שלא יאמר אותם,

האמירה הראשונה אינה ראויה, בגלל שמצוות השם אינן מתוך רחמים בלבד אלא הם גזירות וחוקים שהיהודים צריכים לקיים,  

והאמירה השניה אינה ראויה, בגלל שבאמירתו 'על הטוב יזכר שמך' יש משמעות שהוא מודה על הטוב ולא מודה על הרע, והרי אדם חייב להודות גם על הדברים הרעים הבאים עליו, שהשם יתברך הוא שופט אמת, וכל דבר שקורה לאדם צריך לבוא עליו על פי האמת,

והאמירה השלישית אינה ראויה, בגלל שבדבריו יש משמעות שאינו מאמין שבורא העולם הוא המנהיג היחידי בעולם.

 

עכשיו המשנה מלמדת הלכה נוספת:

העובר לפני התיבה – שליח הציבור שמתפלל על יד הבימה שעליה מניחים את ספר התורה בבית הכנסת [או על יד ארון הקודש לפי מנהג בני אשכנז] , ואומר בקול את 'תפילת החזרה' לאחר שהמתפללים מסיימים את תפילת העמידה,

 

וטעה – ותוך כדי שחזר על התפילה, הוא התבלבל ואינו מסוגל להמשיך ולהתפלל,

יעבור אחר תחתיו – אחד משאר המתפללים בקהל צריך לגשת להיות שליח הציבור במקומו,

ולא יהא סרבן באותה שעה – כלומר, שבתחילת התפילה, אין לאדם לגשת להיות שליח ציבור, אלא צריך לסרב מתוך צניעות ורק אם מפצירים בו שיהיה שליח ציבור, צריך לגשת להתפלל על ידי הבימה,

אבל במקרה הזה, ששליח הציבור טעה בתפילתו, לא יסרב להחליפו, כדי שלא תתארך התפילה לחינם.

 

מהיכן הוא מתחיל – כלומר, מאיזו ברכה יתחיל שליח הציבור השני בתפילת החזרה?

מתחילת הברכה שטעה בה – שאם הראשון טעה באמצע ברכת 'חונן הדעת' שהיא הברכה הרביעית של תפילת העמידה, צריך השני להתחיל מתחילת אותה הברכה עד סוף התפילה,

אבל אם הראשון טעה באחת משלשת הברכות הראשונות, צריך השני שמחליפו להתחיל את תפילת החזרה מתחילתה, וכן אם טעה באחת משלשת הברכות האחרונות, צריך השני להתחיל מתחילת הברכה הראשונה משלשת הברכות הללו,

ששלשת הברכות הראשונות ושלשת הברכות האחרונות נחשבות כברכה אחת.

 

הלכה בימינו

 

v     למדנו במשנה, שכאשר שליח הציבור טועה בתפילת החזרה, צריך אחד משאר המתפללים להחליפו בהמשך אמירת ה'חזרה', אבל המשנה לא מסבירה מהי הטעות שבגללה שליח הציבור צריך להפסיק את תפילתו ולתת לאחר להמשיך במקומו.

וכתבו על כך פוסקי ההלכה, שכאשר שליח הציבור מתבלבל וטועה, צריך להזכיר לו היכן הוא אוחז בתפילת החזרה, ואם הוא נזכר וממשיך את תפילתו אין להחליפו באחר,

אבל אם גם אחרי שהזכירו לו הוא עדיין לא מסוגל להמשיך בתפילתו, אז יחליפו אותו באדם אחר.

 

וכאשר הדבר אפשרי, צריך שהמחליף את שליח הציבור יהיה אחד מהמתפללים ששמעו את תפילת החזרה מתחילתה ועד מקום הטעות,

ואם אף אחד מהשומעים אינו מעוניין לגשת להמשיך את תפילת החזרה, יכול גם אדם אחר שלא שמע את שליח הציבור לגשת ולהמשיך את תפילת החזרה מתחילת הברכה שבה הוא טעה.