גם לגשמים יש מקום של כבוד בתוך התפילה

משניות ברכות פרק ה משנה ב במשנה זאת נלמד היכן מזכירים בתפילה את גבורת הגשמים וגם מה היא ברכת ההבדלה אשר מזכירים באמצע תפילת עמידה מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ה' משנה ב'

 

היום נלמד במשנה, שישנם זמנים שונים במהלך השנה שבהם צריך להוסיף הוספות שונות ב'תפילת העמידה', ובאיזו ברכה צריך להזכירם.

 

חכמי ישראל קבעו שבחודשי החורף צריך להזכיר את שבח בורא העולם על שהוא מוריד בהם גשמים, וכן צריך לבקש בחודשים אלו שירדו הגשמים,

והמשנה מלמדת באיזו ברכה צריך לומר את הזכרת השבח על הגשמים, ובאיזו ברכה צריך לבקש על הגשמים.

כמו כן צריך להוסיף אמירת 'הבדלה' במוצאי שבת וחג, שבה אנו משבחים את הבורא על ההבדלה שעשה בין הימים הקדושים לימי החולין ובין היהודים לשאר הגויים.

ובמשנה נראה, שיש כמה דעות בין חכמי ישראל, באיזה מקום ב'תפילת העמידה' צריך להזכיר את ה'הבדלה'.

 

עכשיו נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

מזכירין גבורות גשמים – בחודשי החורף כל אדם צריך לומר בתפילתו את שבח השם, על שהוא מוריד לנו גשם מהשמים, ואמירה זו נאמרת,

בתחיית המתים – כלומר, באמצע ברכת 'מחיה המתים' שהיא הברכה השניה שבתפילת העמידה,

שבגלל שבברכה זו אנחנו משבחים את השם על שהוא יחיה את המתים היהודים בעתיד בזמן ביאת המשיח, לכן בברכה זו צריך גם להזכיר ולשבח על ירידת הגשמים הגורמים לאדם שיחיה ולא ימות.    

והסיבה שהמשנה קוראת לירידת הגשם 'גבורות', היא בגלל שהורדת הגשם היא אחת מגבורות השם,   

ושואלין הגשמים – ואת הבקשה שצריך לבקש בחורף שירדו גשמים מהשמים, צריך לומר

בברכת השנים – באמצע ברכת 'מברך השנים', שבגלל שבה כתובה בקשת הפרנסה, לכן ראוי לבקש בה גם על ירידת הגשמים שעל ידיהם מגיעה הפרנסה לעולם.

והבדלה – ואת הוספת דברי שבח ה'הבדלה' במוצאי שבת וחג,

אומרים בחונן הדעת – כלומר, באמצע ברכת 'חונן הדעת',

והסיבה לכך היא, שבברכה זו אנו משבחים את השם על נתינת החכמה בלב האדם, וגם מבקשים שיתן בליבנו חכמה,

ולכן רק אחרי שמשבחים על נתינת החכמה, אפשר להזכיר את ה'הבדלה', שאם אין חכמה בלב האדם, לא יוכל להבין מהי 'הבדלה' בין יהודי לגוי ובין ימי הקודש לימי החול,

רבי עקיבא אומר: אומרה ברכה רביעית בפני עצמה – לפי דעתו של רבי עקיבא, לא צריך לומר את ה'הבדלה' אחרי שמתחילים את ברכת 'חונן הדעת',

אלא צריך לומר אותה מיד אחרי שמסיים את השלש ברכות הראשונות, אחרי ברכת 'הקל הקדוש', ואומר את ההבדלה בברכה בפני עצמה, ומסיים בסופה: 'ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לחול'.

רבי אליעזר אומר: בהודאה – כלומר, שאת ה'הבדלה' צריך לומר באמצע ברכת 'מודים אנחנו לך' שהיא הברכה האמצעית משלשת הברכות האחרונות.

 

הלכה בימינו

 

v     במשנה למדנו שבחודשי החורף צריך להזכיר ולשאול על הגשמים, אבל המשנה לא מבארת לנו מהם התאריכים בשנה שבהם צריך להוסיף את ההזכרות הללו.

להלכה, צריך לומר 'משיב הרוח ומוריד הגשם', שהיא הזכרת שבח הגשמים, מחג 'שמחת תורה' [שהוא החג הנחגג מיד לאחר חג הסוכות] , ועד היום הראשון של 'חג הפסח'.

ואמירת 'ותן טל ומטר על פני האדמה', שהיא בקשת הגשמים, אומרים מהתאריך ז' לחודש מר-חשון, [שזה כשבועיים אחרי חג הסוכות] , ועד היום הראשון של 'חג הפסח'.

 

v     הלכה נוספת שלמדנו במשנה, שיש שלש דעות בין חכמי ישראל היכן צריך לומר 'הבדלה',

ולהלכה נפסק כדעת החכמים, שצריך לומר 'הבדלה' באמצע ברכת 'חונן הדעת',

אבל גם אחרי שאומר האדם את שבח ההבדלה בתפילת העמידה, הוא צריך לאומרה שוב פעם בביתו,

ה'הבדלה' בבית נעשית בהחזקת כוס של יין ביד [כמו שעושים בקידוש בליל שבת] ומברך על היין 'בורא פרי הגפן' ואת ברכת ה'הבדלה' [כמו בתפילה, ובסוף הברכה אומר 'ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לחול] ,

וצריך גם להריח בשמים ולברך עליהם את ברכת 'בורא מיני בשמים', וכן צריך להדליק נר ולברך עליו ברכת 'בורא מאורי האש'.

ומי ששכח ולא הזכיר את שבח ה'הבדלה' בתפילתו, קיים את מצוות התפילה, והוא לא צריך להתפלל שוב, שהרי הוא יברך את ברכת ה'הבדלה' שוב פעם בביתו עם כוס היין.