באמצע התפילה נשיא ארה"ב מתעניין בשלומך

משניות ברכות פרק ה משנה א במשנה זאת נלמד כיצד נגשים לתפילת שמונה עשרה, ושאר הלכות מהמותר והאסור בשעת התפילה מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ה' משנה א'

 

היום נתחיל ללמוד את הפרק החמישי במסכת ברכות, ובו נלמד הלכות שונות בענייני התפילה.

במשנה שנלמד היום, כתובות שתי הלכות ב'תפילת העמידה':

ההלכה הראשונה, מהי הצורה שבה ראוי לאדם לגשת להתפלל את 'תפילת העמידה',

וההלכה השניה, שאסור להפסיק בדיבור או ללכת ממקום למקום באמצע 'תפילת העמידה', בגלל שבזמן התפילה הוא מדבר עם בורא העולם ומודה לו ומבקש ממנו את בקשותיו,

ורק במקרים שיש בהם סכנה לאדם, מותר לו לעשות כל דבר אפילו באמצע התפילה, בשביל שיצא מהסכנה.

 

עכשיו נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

אין עומדין להתפלל – שכאשר האדם נעמד על רגליו כדי להתפלל את 'תפילת העמידה' הקרויה תפילת 'שמונה עשרה', אין לו להתפלל מתוך טרדות ומחשבות היום יום,  

אלא מתוך כובד ראש – כלומר, מתוך הכנעה לפני בורא העולם,

 

המשנה מביאה הנהגה טובה המביאה ל'כובד ראש':

חסידים הראשונים – הצדיקים שחיו בדורות הקדמונים,

היו שוהים שעה אחת ומתפללים – שכשהם הגיעו לבית הכנסת, הם לא התחילו מיד להתפלל, אלא הם היו ממתינים במקום התפילה שעה אחת, שבה הם התבוננו בגדלותו של הבורא, ופינו את מחשבתם מענייני העולם,

כדי שיכוונו את לבם למקום – שאחרי אותה התבוננות, הם יכלו לכוון בתפילה ולהכניע את ליבם כראוי.

בתלמוד, שבו מבוארים דברי המשנה בהרחבה, מובאת הלכה נוספת על הצורה שבה צריך האדם לגשת להתפלל:

כך כתוב שם: "אין עומדים להתפלל, לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצוה" ,

כלומר שכל אדם צריך להתפלל לאחר שקיים איזה מצוה שיש בה שבח לבורא העולם, למשל אחרי אמירת 'פסוקי דזמרה', שהם פסוקים מהתהילים שיש בהם דברי שבח להשם,

שאז לבו יתמלא בשמחה על קיום המצוה והוא יהיה שמח ורגוע, וכך יוכל לכוון בתפילה כראוי.

 

עכשיו מלמדת המשנה הלכה נוספת:

אפילו המלך שואל בשלומו – שכאשר הוא באמצע להתפלל את 'תפילת העמידה', אפילו אם עובר על ידו מלך ושואל בשלומו,

לא ישיבנו – אסור לו להשיב לו שלום, בגלל שבזמן התפילה הוא מדבר עם בורא העולם ואין שום אדם בעולם שהוא חשוב יותר ממנו, שעבורו הוא יפסיק את התפילה.

ואפילו נחש כרוך על עקבו – שאם באמצע התפילה הוא מרגיש שנחש נכרך סביב רגליו, והוא רוצה לנער אותו מרגליו וללכת למקום אחר,

לא יפסיק – אסור לו לעשות כך, אלא הוא צריך להמשיך לעמוד במקומו עד שיגמור את תפילתו.

אבל ההלכה הזאת נאמרה רק כאשר לא תהיה לו סכנה בגלל שהוא לא יפסיק, שהמלך הוא מלך יהודי, והנחש לא ארסי או שאינו רגיל לנשוך,

אבל אם יש סכנה בהמשך התפילה, שהמלך שעובר על ידו הוא מלך גוי ואם לא ישיב לו שלום הוא עלול להרוג אותו,

או אם טיפס על רגליו נחש ארסי ונראה שהוא כועס, או 'עקרב' הרגיל לעקוץ, ועל ידי כך הוא יסתכן,

באופנים האלו מותר לו להפסיק בדיבור או במעשה, שהרי כל האיסורים נידחים במקום שיש בו 'פיקוח נפש', כלומר סכנת נפשות.

 

הלכה בימינו

 

v     למדנו במשנה, שההנהגה הישרה המביאה את האדם לידי הכנעה וכוונה ראויה, היא להמתין בבית הכנסת שעה אחת לפני התפילה, ולהתבונן בגדלותו של בורא העולם.

להלכה, גם אחרי התפילה צריך להמתין מעט בבית הכנסת, כדי שלא יראה כאילו התפילה היא משא כבד שהוא רוצה לברוח ממנו.

וכמו כן, צריך שההרגשה של המתפלל תהיה הרגשה של הכנעה ותחנונים לפני הבורא, ואם הדבר קשה לו, לכל הפחות צריך שתהיה בלבו הרגשת 'שמחה של מצוה', למשל שיאמר דברי שבח להשם לפני 'תפילת העמידה', או שיתן צדקה בכוונה לקיים מצוה.

וכשיש לאדם שתי אפשרויות, או להתפלל ביחידות בביתו מתוך שמחה כראוי, או להתפלל בבית הכנסת יחד עם כל הציבור, אבל אז לא יהיה לו שמחה כראוי, עדיף שיתפלל עם הציבור ולא ביחידות בביתו.