מצוות קריאת שמע נקראת בטהרה

ברכות פרק ג משנה ו במשנה זאת נלמד על טומאה וטהרה בנשים וגברים שצריכים לטבול כדי לקיים מצוות קריאת שמע מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ג' משנה ו'

 

במשניות הקודמות למדנו שחכמי ישראל קבעו הלכה, שאסור לאדם שטמא ב'טומאת קרי' לקרוא קריאת שמע ולהתפלל עד שיטבול במקוה, ועל ידי הטבילה הוא נעשה טהור ויכול לקרוא ולהתפלל.

במשנה שנלמד היום נראה, שאשה גם-כן יכולה להיטמאות בטומאה הדומה לטומאת קרי, כאשר נפלט מגופה 'שכבת זרע', ועד שתטבול אסור לה לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, כמו מי שנטמא ב'טומאת קרי'.  

 

במשנה גם נלמד, שיש טומאות חמורות יותר שיכול האדם להיטמאות בהם, באיש – 'טומאת זיבה', הבאה לו על ידי מחלה, ובאשה – 'טומאת נידה', בזמן שהיא רואה דם נידה.

כדי להטהר מהטומאות החמורות האלו, לא מספיקה טבילה במקוה בלבד, אלא צריך לספור שבעה ימים שבהם יוודא האיש שמחלת הזיבה עברה לו, וכן האשה תבדוק שפסק ממנה הדם, ורק אז יכולים לטבול ולהטהר,

משנתינו מלמדת, מה הדין של אדם שהיה טמא בטומאה חמורה, ותוך כדי שהיה טמא בה, הוא נטמא ב'טומאת קרי',

האם הוא צריך לטבול כדי שיטהר לכל הפחות מהטומאה הקלה – 'טומאת קרי', ואז יוכל לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, או שלא יטבול, בגלל שהטבילה לא תטהר אותו מהטומאה החמורה, וגם אם יטבול הוא לא יוכל לקרוא ולהתפלל.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

זב – מי שנטמא בטומאת 'זיבה',

שראה קרי – שתוך כדי שהיה טמא ב'זיבה', הוא נטמא ב'טומאת קרי',

ונדה – וכן אשה שטמאה ב'טומאת נידה',

שפלטה שכבת זרע – שתוך כדי טומאתה נפלט מגופה 'שכבת זרע', ונטמאה בטומאת קרי,

והמשמשת שראתה נדה – וכן האשה שהיתה טמאה ב'טומאת קרי', ולפני שטבלה ונטהרה, נטמאה ב'טומאת נדה',

צריכין טבילה – כל הטמאים הללו, צריכים לטבול במקוה, ואחרי הטבילה מותר להם לקרוא קריאת שמע ולהתפלל,

ואפילו שהטבילה לא מטהרת אותם לגמרי שהרי הם עדיין טמאים בטומאה הראשונה, שכדי להיטהר ממנה הם צריכים לוודא שסיבת הטומאה חלפה, ולספור שבעה ימים לפני שטובלים, בכל זאת אחרי הטבילה הם יכולים לקרוא ולהתפלל,

בגלל שהתקנה שתיקנו החכמים שאסור לטמא לקרוא ולהתפלל, היתה רק על טומאת קרי בלבד, וממנה הם נטהרו על ידי הטבילה.

ורבי יהודה פוטר – לפי רבי יהודה, אין צריך לטבול במקוה, אלא רק אם על ידי הטבילה האדם יהיה טהור לגמרי, ולכן בדוגמאות שלמדנו במשנה, שגם אחרי הטבילה האדם ישאר טמא, הוא לא צריך לטבול,

וכבר למדנו במשניות הקודמות, שלדעתו של רבי יהודה הטמא ב'טומאת קרי' יכול לקרוא קריאת שמע ולהתפלל גם אם הוא לא טבל, והתקנת חכמים היתה רק לענין לימוד תורה, שאסור ל'בעל קרי' ללמוד תורה לפני שטובל.

 

    הלכה בימינו

 

עכשיו נראה 'הלכה למעשה' שעולה מהמשנה:

v     במשנה למדנו, שאשה שהיא טמאה ב'טומאת נידה' וב'טומאת קרי', היא צריכה לטבול כדי שתוכל לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, אפילו שגם אחרי הטבילה היא נשארת עדיין טמאה ב'טומאת נידה'.

להלכה, כמו שמותר לאשה הטמאה ב'טומאת נידה' לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, כך גם מותר לה להיכנס לבית הכנסת, ולהתפלל ולברך שם את כל הברכות,

אבל הן צריכות להזהר בזמן שהן 'נידות', שלא יסתכלו על הספר תורה בזמן שמגביהים אותו בבית הכנסת.