למה נשים לא מניחות תפילין?

ברכות פרק ג משנה ג במשנה זאת נלמד כי נשים עבדים וקטנים פטורים ממצוות קריאת שמע וממצוות נוספות מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ג' משנה ג'

 

במשניות הקודמות למדנו, שישנם זמנים בהם האדם פטור ממצוות קריאת שמע ותפילה, למשל ביום שנפטר לו אחד מקרוביו.

ובמשנה שלמד היום נראה, שישנם האנשים שפטורים לגמרי ממצוות קריאת שמע ותפילה, וחייבים במצוות אחרות.

שלש דוגמאות של בני אדם מובאות במשנה: 'נשים', 'עבדים כנענים' ו'ילדים קטנים'.

 

'נשים' אינן חייבות לקיים מצוות 'שהזמן גרמא', כלומר שיש מצוות שהזמן שלהן קבוע, ואחרי שעובר זמן המצוה אין אפשרות לקיימן, ממצות אלו נשים פטורות.

מסיבה זו נשים גם לא חייבות לקיים את מצוות קריאת שמע, שהרי הזמן שלה מתחלק בין היום ובין הלילה, ואת מצוות הקריאה של היום אי אפשר לקיים בלילה, וכן להיפך.

 

מאותה סיבה הן גם פטורות מלקיים את מצוות 'הנחת תפילין', שאין חיוב לקיימה בלילה אלא רק ביום.

אבל מצד שני, הן כן חייבות במצוות שהזמן שלהן קבוע, כמו מצוות תפילה, שאפילו שיש זמן לכל תפילה ותפילה, בכל זאת בשביל לקיים את עיקר מצוות התפילה שכתובה בתורה, מספיק שתבקש בקשה אחת מבורא העולם פעם אחת ביום, ולכן זה נחשב שאין לה זמן קבוע,

וכן הן חייבות במצוות 'מזוזה', שגם הן צריכות לקבוע מזוזות בפתחי החדרים בהם הן מתגוררות, וגם לברך 'ברכת המזון' אחרי שאכלו בסעודה שיש בה לחם, שלשתי המצוות האלו אין זמן מיוחד, אלא תמיד חייבים בהן, ולכן גם הן צריכות לקיימם.

 

 

גם 'עבדים כנענים', שהם גויים שנקנו על ידי יהודים לצורכי עבדות, ובתחילת ימי עבדותם הם טובלים במקוה בשביל להתגייר, חייבים רק במצוות תמידיות שאינן תלויות בזמן מסויים, כמו נשים.

ילדים קטנים, שלא הגיעו לגיל מצוות, [שזה בגיל שלש-עשרה לבנים, וגיל שתים-עשרה לבנות], לא חייבים לקיים מצוות בכלל, אבל כאשר הם מגיעים לגיל שהם יכולים להבין מהי מצוה [בערך בגיל שש], אבא שלהם חייב להרגיל אותם בקיום המצוות,

ורק במצוות שיכול האב בקלות להרגיל את ילדו הקטן לקיים את המצוות, הוא חייב בכך,

אבל במצוות קריאת שמע, האב לא חייב להרגילו, עד שיגיע לגיל 'בר מצוה', בגלל שילד קטן לא נמצא על יד אביו תמיד בשעה שהוא קורא קריאת שמע בבית הכנסת, שלפעמים הוא הולך לישון מוקדם בערב, ולפעמים הוא קם בבוקר מאוחר.

   

עכשיו נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

נשים – שהן פטורות מלקיים מצוות שיש להן זמן קבוע,

ועבדים – שגם הם פטורים מהמצוות שהנשים פטורות בהן.

וקטנים – שהם כבר הגיעו ל'גיל חינוך', והם חייבים במצוות בגלל שאביהם צריך לחנכם ולהרגילם בקיום המצוות.

פטורין מקריאת שמע – נשים ועבדים פטורים, בגלל שהזמן של קריאת שמע הוא קבוע, שיש קריאה של יום ויש קריאה של לילה כמו שכתוב "ובשכבך ובקומך",

והקטנים פטורים, בגלל שאביהם לא יכול להשגיח שיקיימו מצוה זו, שהרי כשהאב קורא קריאת שמע בערב, ילדיו כבר ישנים, וגם בבוקר בשעה שהוא קורא קריאת שמע הם ישנים בדרך כלל.  

ומן התפילין – נשים, עבדים וקטנים פטורים גם ממצוות הנחת תפילין, נשים ועבדים בגלל שגם מצוות זו תלויה בזמן, שרק ביום ניתן לקיים מצוה זו ולא בלילה,

וקטנים פטורים מתפילין, בגלל שהמניח תפילין צריך לשמור על גופו שיהיה נקי, והם לא יכולים לשמור על גופם בנקיות.

וחייבין – 'נשים', 'עבדים כנענים' ו'קטנים' שהגיעו לגיל חינוך, שלשתם חייבים,

בתפלה – נשים ועבדים חייבים, בגלל שעיקר החיוב להתפלל אינו תלוי בזמן, וכל היום אפשר לקיים את מצוות התפילה,

והקטנים חייבים בתפילה רק כשהגיעו לגיל 'חינוך' [שזה אחרי גיל שש], שאז אביהם מחוייב להרגיל אותם להתפלל תפילת 'שמונה עשרה' בבוקר ובערב, כמו שמחוייב להרגילם בקיום שאר המצוות.

ובמזוזה – כל השלשה חייבים להניח מזוזה בפתח החדר או הבית שבו הם מתגוררים, בגלל שהיא מצוה תמידית שאינה תלויה בזמן מסוים,

וכן האב חייב להרגיל את בניו הקטנים לקיים מצוה זו, ולכן בחדר בו הם ישנים צריכה להיות מזוזה.

ובברכת המזון – הם חייבים לקיים גם את מצוות ברכת המזון, שהיא לא תלויה בזמן מסויים, אלא בכל זמן שאדם שָבֵעַ מארוחה שאכל בה לחם, צריך לברך 'ברכת המזון',

ולכן נשים ועבדים חייבים לקיים מצוה זו, וכן האב חייב להרגיל את בניו הקטנים לברך ברכת המזון אחרי שאוכלים, מדין 'חינוך' כשאר המצוות.

 

הלכה בימינו

 

עכשיו נראה דבר 'הלכה למעשה' שאנו לומדים מהמשנה:

v     למדנו במשנה שהנשים פטורות מלקיים מצוות קריאת שמע, בגלל שהיא מצוה שתלויה בזמנים מסויימים.

אבל למעשה, אפילו שהם לא חייבות לקרוא את כל פרשיות קריאת שמע, כדאי להרגילם לומר לכל הפחות את הפסוק הראשון של קריאת שמע – 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' , בגלל שבאמירת פסוק זה, היא תקבל על עצמה עול מלכות שמים.

 

v     במשנה למדנו הלכה נוספת, שנשים חייבות במצוות התפילה.

מעיקר ההלכה, התפילה שהנשים חייבות בה, אינה תפילת שמונה עשרה, אלא צריכות לבקש   בקשה אחת לכל הפחות מבורא העולם בכל יום, שזה עיקר דין התפילה.

אבל המנהג הוא שגם הנשים מתפללות בכל יום שתי תפילות, תפילת 'שחרית' בבוקר, ותפילת 'מנחה' אחר הצהרים. אבל הן אינן חייבות להתפלל את תפילת 'ערבית'.