פועל בניין? כך תקרא קריאת שמע

ברכות פרק ב משנה ד חכמים נתנו לו הנחיות ברורות כיצד לקיים כל מצווה ומצווה, גם לפועל בניין שמטפס על פיגומים ישנם הנחיות כיצד לקרוא קריאת שמע תוך כדי עבודה

 

 

פרק ב' משנה ד'

 

במשנה שנלמד היום אנו נראה מה הדין של פועלים או שכירים שהתחייבו לבעל עסק יהודי, שְׁיַעַבְדוּ עבורו כל היום כולו, באיזה אופן מותר להם לפי דיני התורה לקרוא קריאת שמע, ובאיזה אופן הם צריכים להתפלל תפילת 'שמונה עשרה'.

 

עכשיו נקרא יחד את לשון המשנה ונסביר:

האומנין – בני אדם שסיכמו עם בעל מפעל וכדומה שיעבדו עבורו במשך כל שעות היום,

קורין – יכולים לקרוא קריאת שמע תוך כדי עבודתם, והמעסיק לא מחוייב לתת להם זמן שבו יוכלו לקרוא קריאת שמע ללא שיצטרכו לעבוד.  

והמשנה נותנת לנו דוגמא לאופנים בהם גם תוך כדי שהפועל טרוד בסכנה מותר לו לקרוא קריאת שמע,

למשל בראש האילן או בראש הנדבך – שכאשר הפועל עובד בקטיף פירות, ובשעה שצריך לקרוא קריאת שמע הוא נמצא על ענפי האילן הגבוהים, או כאשר הוא פועל בנין, והוא מצוי בראש כותל גבוה, אפילו שיש לו   שם פחד שמא הוא יפול, יכול לקרוא קריאת שמע.

מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה – שתפילת 'שמונה עשרה' צריכה כוונה גדולה, ואסור להתפלל תוך כדי טירדה או פחד, ולכן המעסיק שלהם מחוייב לתת להם זמן מסויים לצורך תפילתם, וזמן זה יהיה על חשבונו, ואז יתפללו הפועלים.

 

·         במשנה למדנו, שהפועלים צריכים לקרוא קריאת שמע ולהתפלל במקום עבודתם, את הקריאת שמע יאמרו תוך כדי העבודה, ואילו תפילת שמונה עשרה תיאמר לאחר שיפסיקו לעבוד, בישוב הדעת ובכוונה.

בגמרא [שבה מתבארים דברי המשנה באריכות] כתוב, שגם בקריאת שמע, את הפרשה הראשונה, "שמע ישראל… ואהבת את ה' אלוקיך"… צריך לומר בישוב הדעת, ולכן יפסיקו הפועלים את מלאכתם בשעת אמירת פרשה זו, כמו שצריכים להפסיק בשעת תפילת שמונה עשרה.

אבל באמירת שאר פרשיות קריאת שמע אין צריך לכוון כל כך, ולכן יכולים לאומרם תוך כדי עבודתם.

ולא רק 'קריאת שמע' בלבד צריכים הפועלים לומר בעבודתם, אלא גם את שתי הברכות שאומרים

לפניה ואת הברכה שאומרים אחריה.

 

·         הלכה נוספת מבוארת בגמרא: שדוקא כאשר הפועל נמצא על עץ שענפיו מועטים ודקים, צריך לרדת ממנו כדי להתפלל בישוב הדעת, אבל בעץ שענפיו מרובים ועבים, כמו עצי הזית והתאנה, לא ירדו הפועלים, אלא יתפללו במקומם בראש העץ, בגלל שאין שם פחד של נפילה, ולא היה בדעת המעסיק שיתבטלו ממלאכתו לצורך התפילה.

אבל המעסיק עצמו, אם הוא עובד יחד עם הפועלים, צריך לרדת גם מעצי הזית והתאנה ולהתפלל בקרקע, ששם יש יישוב הדעת גדול יותר.

 

הלכה בימינו

 

v     בימינו, דרך המעסיקים היהודים השומרים תורה ומצוות, לאפשר לעובדים אצלם זמן מסויים לצורך תפילה, ועל דעת כך הם נשכרו לו.

ולכן גם הפועלים וגם בעל העסק צריכים לרדת ולהתפלל בקרקע, אפילו כשהם מצויים במקום שאינו מסוכן כל כך, כמו ראש עץ הזית או התאנה.

וכן מותר לפועלים ללכת לבית הכנסת בשעה שהגיע זמן התפילה, ולהתפלל שם את כל נוסח התפילה מתחילתה עד סופה, אם בעל העסק לא מקפיד על כך בפירוש.