מה בין נס חנוכה לנס פורים?

שימו לב: מצוות הדלקת נר חנוכה מוטלת בהלכה רק על הבעל הבית, ורק אב המשפחה מדליק נר חנוכה דהיינו "נר איש וביתו", (ואילו כל שאר בני הבית אינם חייבים מעיקר ההלכה, אלא רק המהדרין מדליקים גם בני הבית)   שימו לב לעוד משהו:  מצוות הדלקת נר חנוכה היא רק למי שיש לו בית, אז מוטלתקרא עוד...

שימו לב: מצוות הדלקת נר חנוכה מוטלת בהלכה רק על הבעל הבית, ורק אב המשפחה מדליק נר חנוכה דהיינו "נר איש וביתו", (ואילו כל שאר בני הבית אינם חייבים מעיקר ההלכה, אלא רק המהדרין מדליקים גם בני הבית)

 

שימו לב לעוד משהו:  מצוות הדלקת נר חנוכה היא רק למי שיש לו בית, אז מוטלת עליו החובה להדליק בביתו, לעומת זאת אדם שאין לו בית אינו מחויב להדליק נר חנוכה ברחובה של עיר.

 

ועכשיו שימו לב למשהו הפוך לגמרי: לעומת חנוכה במצוות קריאת המגילה בפורים, המצווה היא שיקראו אותה ברוב עם, וככל שהמגילה נקראת בצבור גדול יותר, כך המצווה נעשית בהידור יותר, ובוודאי קריאה פרטית של כל אדם בביתו אינה לכתחילה.

 

אז מה ההבדל ולמה זה ככה? הרי כולנו יודעים ששתי המצוות הללו עיקרם הוא לפרסם את הניסים הגדולים שעשה עמנו הקב"ה, ואין לך פרסום הנס גדול יותר ממצווה שנעשית ברוב עם..

 

יש לדעת, שהניסים בחנוכה ופורים היו שונים לגמרי, וגם הגזירות שנגזרו על עם ישראל בתקופות אלו היו שונות כל אחת מחברתה, בפורים הגזירה היתה על הגוף הגשמי של עם ישראל, שהרי המן רצה להשמיד להרוג ולאבד את כל עם ישראל, ואילו בחנוכה הגזירה היתה על הרוח, כוונת היוונים היתה להעבירם מחוקי רצונך, ולא רק להעבירם ולנתקם מקיום מצווה זו או אחרת, אלא גזירת היונים היתה על עיקרי האמונה הפשוטה באלוקי ישראל,

 

הם ניסו לטעון בראיות והוכחות שונות ומשונות נגד האמונה בו יתברך, אך העם היהודי מאמינים בני מאמינים לא מתפעלים מראיות לכאן או לכאן, כיון שאמונתנו בבורא העולם אינה מכח ראיה או סימן, אלא היא המסורה לנו מדור דור עד אבותינו שעמדו על ים סוף וקרע להם את הים וראו בעיניהם במעמד הר סיני קול ה' בהדר נותן לנו את התורה הקדושה, וזאת התורה לא תהא מוחלפת, וזאת האמונה לא תשתנה לעולם ועד, והיא המסורה לנו תהא מסורה לדורות הבאים לנצח נצחים.

 

עכשיו ננסה להבין. בגזירות היוונים  שמטרתם היתה  לעקור את האמונה, לכן מצוותה בבית, שהרי עיקר ההנחלה וההשרשה של יסודות האמונה הפשוטה נעשית בבית, הבית הוא מקום מפגש הדורות, הבית הוא המקום הטבעי בו הדור הקודם היינו האב מקרין מהנהגתו ומנחיל השקפתו לדור הבא אלו הבנים, הנהגות שהבן רואה אצל אביו בעקביות, יעשה אותם גם הבן בעקביות, דעות ותובנות שהיו עקרוניות וחשובות לאב בדרגת חשיבות עליונה, יובנו גם לבן ללא צורך בראיות והוכחות,

 

כך הם טבעם של דברים, א"כ את זאת ידעו גם היוונים ולכן הם רצו לקעקע את היסוד הטבעי הזה ולנתק את המסורת העתיקה מדור לדור, ולהחדיר אל הבתים חכמה פסולה, חכמה המושתת כביכול על הצורך לחקור ולחשוב ולא להיגרר כצאן ללא רועה אחר מה שהדור הקודם מנחיל, ולכן הם גזרו על היהודים לכתוב דווקא על המשקופים שבבתים "אין לנו חלק באלוקי ישראל", וזאת כדי שכל יהודי מיד בכניסתו לביתו מקום בו הוא רוצה להנחיל את האמונה הפשוטה, יתקל מיד בשטיפת המח הכפרנית ובכך אולי תתערער האמונה ותינתק שרשרת הדורות המאמינים בני מאמינים ח"ו.

 

באופן זה גם נוכל להסביר את גזירת היוונים לכתוב את אותו פתגם מלא הארס על קרן השור, כיון שקרן השור שימש בעבר למעין בקבוק למאכל התינוקות, ואת האמונה הפשוטה הבסיסית כ"כ לקיומנו, הנחילה כל אם לבנה עוד בהיותו תינוק, כי כפי שאמרנו הרי לא צריך שכל כדי להבין את האמונה, שהרי לא בשכל הוכחנו אותה, אלא צריך רק לשמוע אותה ולקבל אותה כפי שהיא ללא שאלות וללא ספקות, וזאת יכול גם תינוק חסר דעת להפנים ולנצור בלבו, ודוקא בזמן בו האם מאכילה את תינוקה, הוא הזמן בו נוצר הקשר הטבעי כ"כ בין אם לבנה, הוא גם הזמן בו האם מנחילה לבנה את הדבר הטבעי ג"כ – האמונה הפשוטה, ועל הזמן הזה הכ"כ חשוב רצו היוונים להשתלט, ולהשליט עליו את הכפירה, ולזרוע ביניקה הזו זרעים של שכלות ודעות כוזבות.

 

לפי"ז נוכל להבין את ציווי החכמים להדליק את נרות החנוכה כ"א בביתו, משום שנר חנוכה מלבד היותו לפרסום הנס, הוא גם נתקן כדי לחזק ולהשריש בנו את אותם דברים שהיוונים רצו להחליש בנו, וכיון שהם ניסו להשתלט על הבית – מקום הנחלת האמונה לדורות, צריכים אנו לעמוד כנגדם ולחזק את הבית, ולהפוך אותו ביתר שאת לבית המדרש בו נלמד כל העת מסכת אמונה.

 

ועכשיו נגיע לפורים: בפורים אנו קוראים את המגילה רק לפרסום הנס, ולא כדי לחנך אותנו ולחזק אותנו ביסודות שהתערערו, שהרי כלל לא היתה גזירתם של המן ואחשוורוש על היסודות הרוחניים, אלא על הגוף להשמיד ולהרוג, ולכן אנו מפרסמים ברוב עם הדרת מלך את ניסי הקב"ה עם עמו ישראל למען לא יכחד ויהיה קיים לנצח.