"לשמוע קול שופר"

כמה מילים על המצווה העיקרית של ראש השנה

המצווה העיקרית בראש השנה היא תקיעת שופר. "יום תרועה יהיה לכם".

 

חייב כל יהודי שהגיע לגיל מצוות, לשמוע את תקיעת השופר.

 

נשים פטורות מתקיעת שופר, אך יכולות לשמוע ואף לתקוע אם רצונן בכך. מנהג הספרדים שנשים אינן מברכות על תקיעת שופר ואילו האשכנזים נהגו שכן תברכנה.

 

בתקיעת שופר ישנן הלכות רבות ומורכבות, ולכן כדאי שכל אחד ישתדל לשמוע את התקיעות בבית הכנסת, במקום בו יש רב שיודע לכוון את התוקע שיתקע על פי ההלכה. מי שנמצא בבית החולים או שאינו יכול לצאת לבית הכנסת יתקע לעצמו, וכדאי שישאל רב קודם ראש השנה כיצד עליו לנהוג כדי לצאת ידי חובה.

 

מצוות השופר סודות עמוקים ונשגבים יש בה, אך אנו שאין לנו עסק בנסתרות, עלינו לכוון בכוונה פשוטה שאנחנו תוקעים בשופר כי כך ציווה ה', ובכך בעצם אנחנו ממליכים אותו עלינו ומצהירים שה' הוא המלך של העולם כולו וכולנו עבדיו הנאמנים.

 

כתוב בשם האר"י ז"ל, שהזמן בו שומעים את התקיעות הוא זמן מיוחד שבו החרטה על החטאים מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא. על כן ראוי לכל אחד שיהרהר בתשובה ויתחרט על מעשיו הרעים בעת שהוא שומע את קול השופר.

 

יש להיזהר שלא לדבר לאחר שהתוקע אומר את הברכות על השופר, עד לשמיעתה של התקיעה האחרונה בסוף תפילת מוסף. לכן כדאי להכין מראש את כל מה שצריכים, ואם יש נושאים חשובים כדאי לטפל בהם לפני התקיעות כדי למנוע מצב שבו יהיה צורך דחוף לדבר במהלך התקיעות עצמן.

 

כתוב בספרים הקדושים, שהמילה "שופר" מרמזת ואומרת לנו "שפרו מעשיכם", עיקר החשיבות היא להמליך את הקב"ה עלינו, להתחרט על החטאים ולקבל על עצמנו להשתפר ולשפר את מעשינו.

 

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שבזכות מצוות השופר ועצם קדושת היום נזכה לחזור אליו באהבה ולהיות נכתבים בספרם של צדיקים גמורים ונזכה כולנו יחד עם כל בית ישראל לשנה טובה ומתוקה.