איך חוזרים בתשובה?

חודש אלול הוא חודש המיועד לחזרה בתשובה. תקיעת השופר הנשמעת מידי יום אחרי תפילת שחרית בבית הכנסת, נועדה להזכיר לנו שעלינו לשוב בתשובה, ואין אדם שימלט מחובה זו. שכן כל אחד חוטא, מי בחמורות ומי בקלות, האחד חוטא במעשה והאחר רק במחשבה ואפילו מחשבה קלה שבקלות. בסופו של דבר כולנו נדרשים לשפר את מעשינו, ולשובקרא עוד...

חודש אלול הוא חודש המיועד לחזרה בתשובה. תקיעת השופר הנשמעת מידי יום אחרי תפילת שחרית בבית הכנסת, נועדה להזכיר לנו שעלינו לשוב בתשובה, ואין אדם שימלט מחובה זו. שכן כל אחד חוטא, מי בחמורות ומי בקלות, האחד חוטא במעשה והאחר רק במחשבה ואפילו מחשבה קלה שבקלות. בסופו של דבר כולנו נדרשים לשפר את מעשינו, ולשוב שתשובה שלמה לאבינו שבשמים.

החזרה בתשובה מורכבת משלושה חלקים עיקריים. בראש ובראשונה יש להתוודות על החטא שחטאנו. את החטאים שאנו זוכרים עלינו להזכיר באופן מפורש ולומר בפה מלא "אנא ה', חטאתי לפניך בחטא פלוני במקום פלוני, והריני מתוודה אל חטאי ומתחרט עליו בלב שלם, ומקבל עלי שלא לשוב ולחטוא בחטא זה לעולם".

אך הווידוי חייב שיהיה אמיתי, ומכאן אנו מגיעים לשלבים השני והשלישי של החזרה בתשובה: חרטה על העבר וקבלה לעתיד. על המתוודה להתחרט באמת ובתמים על החטאים אשר חטא. החרטה צריכה להיות כנה ועמוקה, ולא חלילה מן השפה ולחוץ, ורק הקדוש ברוך הוא בעל התעלומות, יודע מתי שב האדם בכל ליבו ומתי הוא עושה זאת מן השפה ולחוץ.

השלב האחרון הוא הקבלה לעתיד. חייב השב בתשובה לקבל על עצמו שלא לחטוא בחטא זה לעולם, ויהי מה. וכבר אמרו רבותינו, והזכיר זאת הרמב"ם בספרו 'היד החזקה' בהלכות תשובה, שבעל תשובה גמור זה אדם שחטא בחטא מסוים, ולאחר זמן התאפשר לו לבצע את אותו החטא שוב, כאשר הוא נמצא במצב שיש לו אפשרות מלאה, עם אותו החשק ואותה התאווה, ולמרות הכל הוא פורש מהחטא ומתגבר על יצרו – זהו בעל תשובה גמור.

תשובה מיראה או מאהבה

אמרו רבותינו זיכרונם לברכה: אדם השב תשובה מיראה, זדונותיו הופכים לשגגות ושגגותיו לזכויות. אדם השב בתשובה מתוך אהבה, אפילו זדונותיו הופכים לזכויות.

מעלתה של התשובה מאהבה היא גדולה עד אין חקר. וגם אם אנחנו, אנשים שפלים ונחותי מדרגה, שבים תשובה מתוך פחד שניענש על החטאים שבידנו, עדיין אפשר לצרף לתשובה גם את האהבה, על ידי כך שבעת בה אנו שבים, נעורר בליבנו אהבה לקב"ה, שברא את העולם, ונותן מזון לכל חי, הוא זה ששולח לנו פרנסתנו, הוא זה שיצר עבורנו את כל הדברים הטובים שמהם אנו נהנים, והוא זה שגם מכה אותנו לעיתים כדי להזכיר לנו שנשוב אליו בלב שלם, כדי שנתקן את נפשותינו ולא נישאר בחטאינו. כאשר נחשוב על כל אלו, נעורר בליבנו אהבה לקב"ה, ונצרף אותה לחזרה בתשובה שאנו שבים לפניו, ובכך נעלה בדרגות הקדושה והיראה.

המקדש אשה "על מנת שאני צדיק גמור" הרי זו מקודשת.

חכמנו זיכרונם לברכה לימדו אותנו הלכה בהלכות קידושין, ותוך כדי כך שלחו לנו חיזוק עצום לחוזרים בתשובה. הגמרא במסכת קידושין אומרת שאדם יכול לקדש אשה על תנאי. למשל – יכול אדם לתת לאשה טבעת קידושין, ולומר לה "הרי את מקודשת לי, על מנת שתבקרי היום בבית הורייך". בכזה מקרה, אם האשה תבקר באותו היום בבית הוריה הרי היא מקודשת לאותו אדם, ואם אינה מבקרת בביתם הקידושין לא חלו, והיא נותרה פנויה. מוסיפים חז"ל, שאדם המקדש אשה "על מנת שאני צדיק גמור" הרי זו מקודשת, ואפילו אותו אדם ידוע כמי שאינו צדיק כלל וכלל. ולמה היא מקודשת? כי אולי הוא עשה תשובה, וממילא הוא הפך לצדיק גמור.

מכאן אנו למדים, שאדם, ואפילו רשע, שחוזר בתשובה מעומק הלב, נחשב באותו הרגע לצדיק גמור!!

ויהי רצון שנזכה להגיע לדרגה זו, ונהפוך לצדיקים גמורים באמצעות תשובה אמיתית, וכבר אמרו חכמנו זכרונם לברוכם: "במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד".