החפץ חיים שומר על הפרה…

כנהוג בעיירות השדה, החזיק רבי ישראל מאיר – החפץ חיים פרה בביתו, לשם אספקת חלב, וכך נזדמנו לפניו הלכות רבות בעניני נזיקין שמצא מקום להזהר בהן. הוא בחר מתכלחילה פרה שאינה מועדת להזיק, והוא עצמו היה מטפל בשמירתה כראוי, היה בודק תדיר אך דלת הדיר שבו שהתה סגורה כראוי, והיה מזהיר בשמירתה, לבל תרעה בשדותקרא עוד...

כנהוג בעיירות השדה, החזיק רבי ישראל מאיר – החפץ חיים פרה בביתו, לשם אספקת חלב, וכך נזדמנו לפניו הלכות רבות בעניני נזיקין שמצא מקום להזהר בהן. הוא בחר מתכלחילה פרה שאינה מועדת להזיק, והוא עצמו היה מטפל בשמירתה כראוי, היה בודק תדיר אך דלת הדיר שבו שהתה סגורה כראוי, והיה מזהיר בשמירתה, לבל תרעה בשדות אחרים. באחד הימים יצא החפץ חיים את ביתו למרחקים להביא את ספריו בפני תושבי העיירות, לפתע נזכר כי שכח להזהיר במיוחד את בני ביתו לשמור היטב על הפרה ושלח שליח מיוחד להזהירם על כך. באותה תקופה, ישב ללמוד בפרישות בעיר הסמוכה וויסילשוק. פעם הוא פגש עגלונים מראדין וביקש מהם למסור מכתב דחוף לאשתו. העגלונים שהיו סקרנים פתחו את המכתב, ומה השתוממו לקרוא בו שהוא מזהיר את אשתו שלא תתן לפרה לצאת ביום השוק לרחובות העיר, כי ביום זה עוברות שם הרבה עגלות של נכרים, והפרה עלולה לאכול מהן קצת תבן או קש, ולהזיקן ב'שן' באכילתה, והיות שבן נח אינו מוחל אפילו על פחות משוה פרוטה הם עלולים להכשל בעון גזל…