מצוות תלמוד תורה – כרטיס ביקור

חשוב ומעניין, כי קיומה של מצוות לימוד התורה אינו נעשה רק כאשר אדם מסיים קטע או חלק מהתורה, אלא בכל רגע ורגע שאדם עוסק בתורה

 

הגדרתה

בניגוד למה שניתן היה לחשוב כי לימוד התורה נועד רק בכדי ללמוד כיצד לקיים את המצוות הכתובות בה, הרי שעל פי דברי חכמינו, ללימוד התורה מטרה הרבה יותר רחבה וגם אדם שיידע את כל התורה כולה עדיין יזדקק ללמוד תורה. הסיבה לכך היא, משום שעצם הלימוד והעיון בתורה הקדושה מהווה מטרה לכשלעצמה מאחר ובאמצעותו מתחבר האדם לחלקו הרוחני ולאלוקים. אשר על כן מצות האלוקים על לימוד התורה כוללת בחובה שלושה מרכיבים: 1. עצם לימוד התורה, 2. ידיעת התורה כאשר בכלל זה רכישת בקיאות מקיפה וכוללת בכל חלקי התורה 3. הבנת התורה –ההעמקה והעיון בתורה וטעמיה.

מקורותיה

מצוות לימוד התורה נלמדת מהפסוק "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם" – אותו פירשו חכמים שאין הפסוק מחייב רק את לימוד התורה לבנים אלא גם את לימוד האדם לעצמו, שכן – "כל המצווה ללמד אחרים מצווה ללמד את עצמו". לפסוק זה מצטרף הנאמר "ושננתם לבניך" להורות על חובת השינון בכדי לדעת ולהבין את התורה.

היקף הציווי

מהפסוק הנאמר בנביאים "והגית בו יומם ולילה" למדו חכמים את היקף הציווי על לימוד התורה שאינו פוסק אף לרגע ובכל עת על האדם להקדיש את עיתותיו ללימוד התורה. עם זאת, מהדגשת הפסוק "יומם ולילה" למדו שלכל הפחות לא יימעט אדם מלייחד זמן בשעות היום וזמן בעת לילה ללימוד תורה וכדברי הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה: בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר: והגית בו יומם ולילה".

טעם המצווה

כשם שללימוד התורה מתחלק לכמה ייעדים כך הוא מתחלק גם לכמה סיבות שונות. הסיבה הראשונה היא, הצורך בידע הלכתי ותורני רחב בכדי לקיים את המצוות ולנהוג בהליכות התורה בצורתן הנכונה, מחייב את האדם לרכוש את הידע הדרוש ועל כך אמרו חכמים "גדול תלמוד המביא לידי מעשה". בנוסף לכך, כותבים חכמי הקבלה, כי לימוד התורה על מגוון חלקיה מקדש את האדם ומחבר אותו באופן החזק ביותר לאלוקים לקדושה ולרוחניות כמו שאמרו חכמים "עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם! … ומנין אפילו חמשה? … ומנין אפילו שנים? … ומנין אפילו אחד? שנאמר: בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך".

חשיבותה

מצוות לימוד התורה הינה בעלת ערך רב יותר מכל מצוות התורה, עד שאמרו חכמים: "ותלמוד תורה כנגד כולם". אמנם כמובן גם על אדם העוסק בלימוד תורה מוטלת החובה להפסיק בכדי לקיים את המצוות אחרות כאשר זמן קיומם מגיע, מלבד רבי שמעון בר יוחאי וחבריו שעליהם נאמר שגודל שקיעותם בלימוד התורה, פטרם ממצוות אחרות. אולם גם ביחס לכל אדם העוסק בתורה נאמר הכלל כי מצוות היכולות להתקיים על ידי אחרים אין מבטלים תלמוד תורה עבור קיומם.

 

חלקיה

התורה מחולקת לשלושה חלקים מרכזיים "מקרא, משנה ותלמוד" ועל האדם לעסוק בשלושתם, כפי שאמרו חכמים "לעולם ישלש אדם ימיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד". אם כי, להלכה נפסק, כי בעיסוק ב"תלמוד הבבלי" – הבלול מכולם, מתקיים עניין זה. חלק ה"מקרא" כולל את כל התנ"ך ופירושיו, "משנה" זהו חיבור המשניות שערך רבי יהודה הנשיא שבו נכתבו כל הלכות התורה שבעל פה, שעד ימיו נמסרו בעל פה מדור לדור. "תלמוד" זהו החיבור שערך רב אשי עם סיום תקופת ה"אמוראים" שעסקו בפרשנות המשניות והבנתן. בחלקים אלו נכללים המדרשים השונים שנכתבו על ידי חכמי המשניות – "התנאים" על פרשיות התורה, שני התלמודים – ה"בבלי" וה"ירושלמי" (הראשון חובר בבבל והשני באותה התקופה בארץ ישראל ומכאן שמם) ופירושיהם שנכתבו בדורות שאחר חתימת התלמוד לפני כ11200 שנה – דורות ה"גאונים", ה"ראשונים" וה"אחרונים" עד ימינו אנו.

קיום המצוה בכל מילה

חשוב ומעניין, כי קיומה של מצוות לימוד התורה אינו נעשה רק כאשר אדם מסיים קטע או חלק מהתורה, אלא בכל רגע ורגע שאדם עוסק בתורה ובכל מילה ומילה שהוא הוגה בה, הרי הוא מקיים את מצוות תלמוד תורה השקולה כנגד כולם. הפנמת החישוב הזה, תוביל אותנו להעריך ולייקר כל רגע ורגע ולשמוח על אפשרותינו לרכוש בהם ערכי נצח יקרים.

סגולותיה

חכמינו האריכו במקומות רבים במשנה ובתלמוד בסגולת לימוד התורה. במסכת אבות אמרו "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה… ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים", במקום אחר כתבו "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ (- טרדות וטורח הקיום בעולם)" ומעל לכל אמרו: "גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא! שנאמר: "כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא"…. ואומר: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"…. ואומר: "אורך ימים בימינה בשמאולה עושר וכבוד". ואומר: "כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך".