"תלמוד בבלי" – נעים להכיר

הכל על: תורה שבכתב ותורה שבעל פה - מה כוללת התורה שבעל פה? - ששה סדרי משנה ומחברם - התלמוד הבבלי והירושלמי ועוד...

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

לפני כ3000 שנה כאשר העניק הקב"ה למשה רבינו את התורה על הר סיני, הוא מסר לו בעצם שני חלקים: התורה שבכתב- התנ"ך והתורה שבעל פה. בניגוד לתורה שבכתב, את התורה שבעל פה, משה רבינו לא כתב ואף נאסר לכתוב אותה כמאמר חכמים "דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם" אלא היא נמסרה מדור לדור, מרב לתלמידו במהלך עשרות דורות. בתחילת מסכת אבות מצויינת שושלת התורה "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה".

מה כוללת התורה שבעל פה?        

בשונה מהתורה שבכתב שכתיבתה הסתיימה עם חתימת התנ"ך, התורה שבעל פה עדיין מתרבה ומתחדשת (!). מהותה של התורה שבעל פה ייחודית בכך שהעברת המידע והחכמה שבה נעשית לא רק לשם ידיעתה אלא גם לצורך הבנתה ולכן כל חידוש, פירוש, הרחבה והעמקה בהלכות התורה ופרטיה מהווה גם הוא חלק מהתורה שבעל פה, כאשר המטרה של כולן היא הבנת והסקת דבר מתוך דבר. עד שאמרו חכמים "אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אמר הקב"ה למשה בהר סיני". עם זאת במהלך הדורות נחתמו תקופות שונות: "משניות", "תלמוד", "גאונים", "ראשונים" ו"אחרונים".

ששה סדרי משנה ומחברם

במהלך ימי בית המקדש השני ולאחר חורבנו, החלה התורה שבעל פה להשכח מהמון העם ואף בקרב החכמים ותלמידיהם נפלו מחלוקות שונות, המפורסמים שבהם הם "בית שמאי" ו"בית הלל" שדינים קריטיים רבים היו במחלוקת ביניהם. לכן מצא רבי יהודה הנשיא המכונה גם "רבי" או "רבינו הקדוש" לאחד ולחבר את כל הלכות התורה שבעל פה שנידונו בבתי המדרשיות השונים ובאזורים השונים לחיבור אחד ומקיף, המחולק לפי נושאים ותתי נושאים, לו הוא קרא: "ששה סדרי משנה". ה"משניות" מחולקות לששה סדרים, למסכתות ולפרקים והן כוללות את כל ההלכות שבתורה. חלקי האגדה נכתבו בחיבורים אחרים – ה"מדרשים" והדיונים שעלו מחוץ לכתלי בתי המדרש נכתבו ב"ברייתות" ונאספו בחיבורים שונים כמו ה"תוספתא" ה"ספרא" וה"ספרי" אותם כתבו תלמידי רבי יהודה הנשיא.

התלמוד הבבלי והירושלמי

לאחר שחתם "רבי" את המשניות, הפכו הן למקור לימוד התורה שבעל פה ומאז אין לאדם רשות לחלוק או לשנות מהנכתב בהן. אך בפירוש דבריהם, הבנתן, הסקת הלכות אחרות והרחבת העיון בהן עסקו בתקופה שאחר כך  – תקופת ה"אמוראים". את כל הדיונים, ההלכות החדשות, המחלוקות והפירושים, אספו רבינא ורב אשי לחיבור כולל על סדר המשניות – ה"תלמוד בבלי" שבידינו. התלמוד נכתב ב"ארמית" משום שזו היתה אז השפה בבבל שם חיו האמוראים. בארץ ישראל פעלו חכמים רבים נוספים ודבריהם נאספו ל"'תלמוד הירושלמי" שבידינו שחובר גם הוא על סדר המשניות. הבדל מהותי בין שני התלמודים הללו הוא  באופי החיבור. בעוד שהתלמוד הירושלמי כתוב הלכות אחר הלכות, עניין אחר עניין, התלמוד הבבלי המכונה גם "גמרא" נכתב בצורת משא ומתן, שאלות ותשובות, חקירות, ספיקות, ראיות ופירכות, בכדי להעניק ללומד את שורש ההלכות וסיבותיהן. גם התלמוד נחתם סופית ומאז ימיו עוסקים חכמי ישראל ותלמידיהם בהבנתו, פרשנותו והסקת המסקנות הנכונות מתוך דבריו.