אתה חולה מהעבירות שלך?

אתה חולה מהעבירות שלך, ואתה מודאג אם תשובתך תתקבל בשמים? שים לב מה בעל ׳החפץ חיים׳ מחבר ספר ה׳משנה ברורה׳ אומר על עניין זה...

כאשר אדם בא לעשות חשבון נפשו כדי להיטיב דרכו, דרכו של היצר, שהוא מעביר לנגד עיניו כל פשעיו ומטיח בפניו: האתה תאמר לעשות תשובה? זכור נא כמה שבתות חללת, כמה עבירות חמורות עברת, נכתם עונך לפני בוראך ותשובתך לא תועיל לך מאומה!

 

ועל כן טוב לך להמשיך במעלליך הלא טובים כדי ליהנות מן העולם הזה.

 

אולם באמת, הרי טענת שווא היא זו, וכי בגלל שהרבה לחטוא לא ייענש עבור החטאים הנוספים? ועוד, כי שערי תשובה לא ננעלו, וכל עוד בו נשמתו בו ד' מקווה לתשובתו. ולכן, העצה היעוצה לפני מי שמבקש לעשות תשובה למחות מפניו את כל עברו, ולחשוב שזה עתה נולד ומתייצב על דרך טוב לעשות אך את הטוב והישר בעיני ד' אלוקיו, ולפיכך ועתה הוא כלל גדול בתשובה, שיחשוב האדם תמיד בלבו רק "ועתה" מבלי להביא בחשבון את חטאיו בעבר, ורק אחרי שיתייצב על דרך טוב יבקש כפרה על עונותיו הקודמים.

 

(ספר פרחי שושנה עמוד קנ"ו לרבי אברהם נשר אדלר)

 

 

[מתוך עיתון יתד נאמן]