אות ד

דאורייתא מן התורה כל ציווי שמקורו בתורה שבכתב, ולא מגזרות חכמים או תקנותיהם. נקרא מצווה 'דאורייתא'. מטבע הדברים למצווה מדאורייתא יש תוקף חזק יותר ולכן כשקיים ספק בענין הקשור למצווה דאורייתא – יש לנהוג לחומרה.   דיבוק מונח קבלי העוסק ברוח טומאה הנדבקת לגוף האדם ועשויה לגרום לתופעות בעלות נראות חיצונית. בכתבי האר"י מובא כיקרא עוד...

דאורייתא

מן התורה

כל ציווי שמקורו בתורה שבכתב, ולא מגזרות חכמים או תקנותיהם. נקרא מצווה 'דאורייתא'. מטבע הדברים למצווה מדאורייתא יש תוקף חזק יותר ולכן כשקיים ספק בענין הקשור למצווה דאורייתא – יש לנהוג לחומרה.

 


דיבוק

מונח קבלי העוסק ברוח טומאה הנדבקת לגוף האדם ועשויה לגרום לתופעות בעלות נראות חיצונית.

בכתבי האר"י מובא כי יש בכח לגרש דבוק ורוח רע על ידי שמות וכוונות היוצאות מפסוקים שונים.

 


דינא דמלכותאדינא

חוק המלכות, דין.

כלל הלכתי הקובע כי יהודי המתגורר במדינה מחוייב לקיים את חוקיה וחוקי המלכות שבה, כאילו הם דיני התורה.למשל: אם על פי חוק המדינה חובה לשלם מסים, הרי שהיהודי מחוייב גם הוא בתשלום המיסים ואם אינו משלם הוא עובר על מצוות התורה. ברור שהכלל "דינא דמלכותא דינא" אינו מוחלט, ובמקומות שהוא יכול לבטל את ההלכה והמשפט העברי יש הגבלות להלכה זו.

 


דת

מבחינה לשונית משמעות המינוח הוא – מכלול הדינים ההנהגות והנחות היסודות המאחדות יחד חבורת אנשים להתארגנות חברתית לעבודת כח עליון.

ביהדות, מקובל לכנות אדם דתי כאדם שמקבל על עצמו עול תורה ומצוות.

 


דמאי

דא מאי? מה זה? –  מושג הלכתי בהלכות מעשרות (ע"ע).

הדמאי הינו שם עצם של  תוצרת חקלאית שהאדם אינו יודע אם הופרשו ממנה תרומות ומעשרות על פי ההלכה. כלומר הוא אינו יודע אם קוים הציווי המחייב  להפריש מהתוצרת החקלאית חלק לטובת הכוהנים, הלויים והעניים. בדרך כלל דמאי הינו תוצרת חקלאית שנמכרה על ידי איכרים וחקלאים פשוטים, עמי הארץ, אשר אין ודאות שהפרישו את המעשרות. בזמן המשנה תיקנו חכמים כי חובתו של אדם הרוכש דמאי להפריש ממנו מעשר ראשון.