איך לפטר את המבשלת האלמנה

חשבונות שמים אין אנו יודעים ומי יבוא בסודם, אך דומה כי קביעת רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא, יכולה שתפתח לנו צוהר דק כיצד נפעלים ומתרחשים אירועים כאלה ואחרים הגורמים לנו להיות משתאים, הכיצד אירע כך וכך?

חשבונות שמים אין אנו יודעים ומי יבוא בסודם, אך דומה כי קביעת רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא, יכולה שתפתח לנו צוהר דק כיצד נפעלים ומתרחשים אירועים כאלה ואחרים הגורמים לנו להיות משתאים, הכיצד אירע כך וכך? אלא שבעטיים של הנהגות פסולות הנובעות מתוך מידות רעות, המאזן הכללי בבית הדין של מעלה משתנה ולא תמיד לטובה. הבה נטה אוזן לדברי הגמרא במסכת בבא מציעא (דף נט.): "כך מקובלני מבית אבי אבא; כל השערים [של תפילה] ננעלים חוץ משערי אונאה". ומפרש רש"י: הצועק על אונאת דברים, אין השער ננעל בפניו. ומה הטעם לכך? כותב רבינו בחיי ז"ל בפרשתנו על הפסוק "ולא תונו איש את עמיתו" (ויקרא כה. יז): מפני שהמתאנה מצטער ביותר ויש לו חלישות הדעת, ואז ליבו נכנע מחמת צרתו ותפילתו הבוקעת מתוך לב דואב, נאמרת בכוונה ונשמעת. הנהגות נפלאות לאדם בר לבב שחפץ להיזהר במעשיו והליכותיו מלצער את חבירו, אנו מוצאים בשיחתו של המשגיח הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל (והדברים הובאו בספר "לב אליהו" ח"א): כמה יכול אדם להתקדש על ידי זהירותו ולא להזיק ולצער חבירו.

 

כגון תלמיד הנכנס לחדרו בפנימית הישיבה ורואה שחברו ישן, והוא נזהר שלא לגרום רעש או להדליק את החשמל, כדי שלא לגזול את מנוחתו, הרי זה בא מתוך אהבת הבריות הנובעת מתוך אמונה "כי בצלם אלוקים עשה את האדם". כמה קדושה ואור אלוקי שופעים על אדם זה. כמה מאושר הוא ומוצא חן בעיני הקב"ה עבור זהירות זו. אין לשער כמה יכול הוא לצלוח בזה לעלות מעלה מעלה בשלבי התורה ועבודת ה'.

 

שותפות בדין

 

תקופה ארוכה עבדה בישיבת "באר יעקב" מבשלת שהייתה אישה אלמנה. כאשר הזדקנה, עבודתה כבר לא הייתה משכבר הימים. הדבר גרם כמובן צער לבני הישיבה, עד אשר נאלצו לפטר אותה ממשרתה. ואולם ראש הישיבה הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, היה ירא מאוד מצעד זה, שהרי אישה זו אלמנה היא- וידוע ומפורסם עד כמה החמירה התורה על צער אלמנה.

 

שלח אפוא רבי משה שמואל לשאול בדעת תורה, והעלה את הענין על שולחנו של הרב מבריסק הגאון רבי יצחק זאב סולובייציק זצ"ל, כדת מה לעשות. והשיב לו הגרי"ז שאמנם אם מוכרחים לפטרה, אין ברירה וצריכים לפטרה. אלא עצתו היא שיחתמו על מכתב הפיטורין גם שאר חברי הנהלת הישיבה, וזאת בכדי שכולם ישאו בשותפות הדין הקשה שעלול ליפול עליהם, רח"ל, ולא שרק אחד ישא בכולו… הוסיף עוד הגרי"ז ויעץ לו:

 

כי מן הראוי הוא לתת לה כסף ככל שתדרוש, כי כסף הוא הדבר הכי זול שאפשר על ידו להפטר מגרימת צער.

 

והראה בקשר לזה את הלכות הרמב"ם בהלכות דעות (פ"ו ה"י)

 

"חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה למאוד ורוחם נמוכה אע"פ שהן בעלי ממון אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון. והיאך נוהגין עמהן לא ידבר אליהם אלא רכות ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו. כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכל שכן המכה אותם או המקללן ולאו זה אע"פ שאין לוקין עליו הרי עונשו מפורש בתורה "וחרה אף אפי והרגתי אתכם בחרב" ברית כרת להן מי שאמר והיה העולם, שכל זמן שהם צועקים מחמס, הם נענים שנאמר כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו".

 

מתוך: עלון פחד דוד מדור בדרך אבות- ממעשיהם של צדיקים