מה זה חלב עכו"ם?

במסכת עבודה זרה כתוב: " ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורים: חלב שחלבו עובד כוכבים (גוי) ואין ישראל רואהו" בגמרא בדף ל"ה: מסבירים חז"ל שהאיסור הוא משום שיש חשש שהגוי יערב מעט חלב טמא בתוך החלב הטהור. טעם נוסף מובא בירושלמי (מסכת עבודה זרה) הטעם הוא שהגויים לא מקפידים על דין "גילוי" כלומר שצריכים לכסותקרא עוד...

במסכת עבודה זרה כתוב: " ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורים: חלב שחלבו עובד כוכבים (גוי) ואין ישראל רואהו" בגמרא בדף ל"ה: מסבירים חז"ל שהאיסור הוא משום שיש חשש שהגוי יערב מעט חלב טמא בתוך החלב הטהור. טעם נוסף מובא בירושלמי (מסכת עבודה זרה) הטעם הוא שהגויים לא מקפידים על דין "גילוי" כלומר שצריכים לכסות את הכלי, מחמת החשש שמא יטיל בו נחש ארסו.

 

יש הרבה נפקא מינות בנושא בעניין הגבינות, חז"ל גזרו גם לא לאכול גבינת עכו"ם כי הם חששו שמא יישאר בגבינה מעט חלב טמא לאחר הגיבון, או שמא העמידוה בקיבת נבלה, או שמא ערבב בה הגוי חומץ שיוצר מחומרים לא כשרים, או שמא השתמש הגוי בחומצת פרי (ערלה) כדי להחמיצה. בקיצור יש הרבה פרטים, לכן אדם ירא שמים לא מכניס את עצמו לסיכון מיותר גם אם מעיקר הדין יש הרבה שמתירים. "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"

 

בעניין אבקת חלב עכו"ם פסק החזון איש שאבקת חלב דינה כחלב לכל דבר. והיום יש חשש שמא אבקת החלב מיובשת במקומות ומתקנים שבהם ייבשו מוצרים טמאים