מבי מדרשא – מאת: הבחור אוריאל בן משה – אשקלוןספור מוסר – חנוכה