כל הענינים – מה שקרה בחנוכה – שיחתו של מרן הרב שטיינמן חנוכה תש"ע

כולנו יודעים מה שקרה בחנוכה. אנו מקוים שמאורעות אלו יוסיפו יראת שמים וחיזוק באמונה בהקב״ה. ככה אנו מקווים והלואי שנהיה ככה.

 

היוונים רצו לקלקל לכלל ישראל את האמונה, חילול שבת, מילה, בכל מיני דברים. ואחד מהם הם האמינו בכח, שהאדם יכול בכח לכבוש. ורצו להכריח את כלל ישראל לחטוא.  ובמילא גם לקלקל את האמונה.

כתוב: "שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט".

הם היו חיילים מאוד רבים, ובכל זאת נצחו החשמונאים, וזה מראה "וברוב לחילו לא ימלט" לא מועיל רוב החיילים.

שנית, הם רצו לקלקל את האמונה. וקרה נס שלא כדרך הטבע. כל דבר שעושים אפילו מה שנצחו רבים ביד מעטים – בכל זאת זה לא נקרא שלא כדרך הטבע, יכול להיות כזה דבר.

אבל שלא כדרך הטבע – נס פך השמן.  היה שמן שיכול לדלוק יום אחד ודלק שמונה ימים – זה שלא כדרך הטבע.

היה כאן 2 דברים:

א. מה שהאמינו בכח איש. הוא יכול להכריח את השני ולהחטיא את השני לנסות להעביר על הדת – וזה הראו לו "שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט" – לא מועיל לו רוב חילו.

ב.לעקור את האמונה – הראו לו דבר כזה שמוכרח להיות שיש הקב"ה איך יכול להיות דבר כנגד הטבע. היה פלא ששמן של יום אחד שדלק 8 ימים.

שני הדברים האלו הקב"ה עשה. ועשה את זה באמת כי דור זה צריך לבוא לידי הכרה בהקב"ה, וגם לא להתפעל מהבלים. לא להתפעל מהם: "וברוב חילו לא ימלט".

ממילא אם אדם רוצה ללמוד מחנוכה – יש מה ללמוד.

אבל בד"כ אנשים לא לומדים כי הם עסוקים. שמחים קצת, שרים קצת ואוכלים ג"כ משהו מיוחד לחנוכה. אבל זה מה שצריך ללמוד מחנוכה. גם אתם בחורים צעירים וגם אנשים מבוגרים.

אבל יש מה ללמוד מחנוכה.

העיקר זה שני דברים – הכל הקב"ה רצה להראות הפוך –

הם רצו להראות דבר ראשון שיש להם כח – "וברוב חילו לא ימלא" – יכול להפיל בידי רק מעט אנשים נצחו את החיילים הרבים. יחידים נצחו כל כך הרבה חיילים. למרות שהיה להם נשק, פילים והכל לא עזר שום דבר "וברוב חילו לא ימלט – שקר הסוס לתשועה".

והדבר השני – הם רצו לקלקל את האמונה, אמונה בד' – היו מוכרחים להודות שיש הקב"ה שמנהיג את הבריאה. הקב"ה ברוב גדולתו עשה שלא כדרך הטבע. וזה ג"כ בא להראות שהקב"ה הראה שהוא שבע רצון מהתשובה שעשו עד כדי כך. שרצה להראות כזה דבר שלא כדרך הטבע.

הרמבן בפרשת וירא – למה הקב"ה בא אל אברהם אבינו באלוני ממרא אחרי המילה – הוא לא עשה שום דבר. הוא לא בא לומר איזה דבר, כמו שהנביא אומר. הוא רק בא להגיד – אתה עשית דבר טוב.

ההכרה הזו זה היה היראת שמים. ההכרה שאתה עשית דבר גדול.

אותו הדבר כאן – מי היה צריך את הנס?

הכרה בכך שעמ"י עמד כנגד היונים אע"פ שעשו את זה רק קצת יחידים אבל זה נחשב שעשו זאת כל עמ"י. הקב"ה רצה להראות עד כדי כל שעשה נס שלא היה כדרך הטבע.

וזה אנחנו צריכים לדעת, וזה כלל ישראל צריך ללמוד, אפילו שבלי שירים ולאכול א"א. אבל זה מה שאפשר ללמוד מחנוכה

והלואי שילמדו את זה.