כל כך הרבה הולכים לגיהנום כדי שלקצת יהיה טוב?

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט״א, מסביר את מטרתינו בעולם.

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב  שטינמן שליט"א, מסביר את מטרתינו בעולם.

ידוע שאברהם אבינו מסר את נפשו על הקדוש ברוך הוא [הקב"ה] הלך וצעק רק הקב"ה הוא מנהיג את העולם. אומות העולם כולם היו שקועים בעבודת אלילים והוא הלך וצעד נגד זה עד כלך שהמלך נימרוד הכניס אותו לכבשן האש שהיה כ"כ בוער שאפילו אלו שזרקו אותו לכבשן גם נכוו ומתו. והוא ניצל בנס, ניסי ניסים שאין לתאר, נכנס בשלום ויצא בשלום.

..ידוע שמה שהקב"ה ברא את העולם אין לו בזה שום צורך, הקב"ה לא צריך שום דבר. מה הקב"ה רוצה? להיטיב עם ברואיו, שהאדם יעבוד את ד'. הקב"ה צריך את העבודה של האדם? הוא צריך את זה? לא! הוא רוצה להיטיב ומה שזוכים אין לתאר.

 

הגמ' אומרת, השכר שהקב"ה יתן לצדיקים לעתיד לבא עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכים לו. א"א לתאר איזה עונג, איזה טוב. בן אדם כל זמן שלא טעם את זה לא שייך לומר איזה טעם. אדם מבין גשמיות, אוכל טוב, שתייה טובה ועוד דברים טובים, ולא מבין מה זה שכר לעתיד לבא, תענוג שא"א לשער.

 

אנשים יכולים לחשוב, האם הקב"ה ברא את העולם להכניס אותו לגיהנום? בשביל זה הקב"ה ברא את האדם? רוב האנשים הולכים לגיהנום. גויים ודאי הולכים לגיהנום, מה שיש חסידי אומות העולם הם יחידים מאוד. כלל ישראל, לדאבוננו, החלק הכי גדול, חילונים, הולכים לגיהנום. על כרחך, מוכרח לומר שהקב"ה רוצה לעשות טוב וכדאי לו להביא עולם שכ"כ הרבה רשעים ילכו לגיהנום כדי שיהיו אנשים יחידים, בודדים, יחידי סגולה, מכל הדורות שיזכו לטוב האמיתי שהקב"ה רוצה להיטיב עימהם.

 

כמו שהקב"ה ברא את העולם הרבה דורות. למה צריך הרבה דורות, שיביא לעולם רק דור אחד. כמה אנשים שיש בכל הדורות בכל 6000 שנה, נניח מאות מיליארד אנשים, שיביא את כולם בדור אחד וזהו, ולשם מה השתלשלות כל הדורות.

 

אלא, היות ויש אנשים שלא יזכו והקב"ה רוצה מה שיותר אנשים שיזכו לטוב האמיתי, הרי שדור אחד מת, בא הדור השני ומתקן אותו, אומר קדיש, לומד משניות ועוד דברים, וכך הבן מתקן את אביו, וכשהוא מת בא בנו אחריו ומתקן גם אותו, לכן הקב"ה ברא דור אחר דור שדור הבא יתקן את הדור שלפניו, כדי שיהיה מקסימום אפשרות שיהיה טוב, הקב"ה רוצה רק טוב, לא רוצה גיהנום, רוצה אנשים שיזכו לטוב האמיתי.

 

ממילא מכיוון שכל מטרת הבריאה לתיקון הדורות, אם לא יחנך את בניו שיגדלו כראוי, הרי שאין קיום ותכלית לבריאה. ממילא הקב"ה משבח את מה שעשה אברהם אבינו בחינוך הדורות הבאים, למען אשר יצווה וכו'.

 

וזה ג"כ כלל ישראל זכו ע"י החינוך. אצל הגויים אין חינוך, אצל חילונים לדאבוננו ג"כ אין חינוך. ב"ה שאנחנו, למרות שזה קצת, הקב"ה כדאי לו הרבה הרבה, ח"ו, לא טוב, כדי שאנשים יזכו לטוב ע"י שיתחנכו כמו שצריך ויזכו לגדל דורות על דורות, דור הולך ודור בא, הכל כדי להגיע לטוב שהקב"ה רוצה.

 

אדם שמחנך שיידע, התכלית שכל הדורות הבאים יהיה טוב, ומה הטוב- אין טוב אלא תורה, אין טוב אלא יראת שמים כל הדברים האלה יזכו ולזה צריך לחנך, שלדורות יהיה טוב עד הטוב האמיתי שכל הבריאה כולה מלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים.