מרכז העולם

מיום שגלה עם ישראל מארצו, הוא לא התייאש מעולם מלחזור אל נחלת אבותיו. שלוש פעמים מדי יום התפלל: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", כשהוא מייחל ליום שבו יוכל לחזור לארץ ישראל ולהתיישב בערי אבותיו. ערגה זו מצאה את ביטויה בהנהגות השונות של גדולי ישראל בכל הדורות. הכמיהה לציון לא פסקה מעולם, עד שעוררה התפעלות גםקרא עוד...

מיום שגלה עם ישראל מארצו, הוא לא התייאש מעולם מלחזור אל נחלת אבותיו. שלוש פעמים מדי יום התפלל: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", כשהוא מייחל ליום שבו יוכל לחזור לארץ ישראל ולהתיישב בערי אבותיו. ערגה זו מצאה את ביטויה בהנהגות השונות של גדולי ישראל בכל הדורות.

הכמיהה לציון לא פסקה מעולם, עד שעוררה התפעלות גם בין אומות העולם. בדו"ח של ועדת חקירה ממלכתית בריטית אשר נשלחה לארץ בשנת תרצ"ז, עם פרוץ המאורעות, צוין העם היהודי כעם אשר למרות פיזורו בארבע כנפות תבל, לא שכח מעולם את ארצו. בדו"ח צוין עוד כי היהדות ותפילותיה מושרשות עמוק בזכרונות אלו. די לזכור, נכתב שם, כי היהודים מתפללים לגשם באותה עונה שבה זקוקים לו בארץ ישראל, וכי מיטב השירה היהודית שהתחברה בגולה מתקופת הראשונים ועד לתקופות מאוחרות, חדורה בשאיפה עזה לשיבת ציון.

הקשר העליון שבו מתקשר האדם לאלוקיו, הנבואה, אף הוא מקומו דווקא בארץ ישראל. לאחר שנבחרה ארץ ישראל כארץ הנעלה מכל הארצות, נפסלו כל הארצות להתנבא בהן, ומאז אין הנבואה שורה על הנביא אלא בארץ ישראל.

אמנם היו נביאים שהתנבאו גם בחוץ לארץ, דוגמת יחזקאל, אך גם לאחר שנשלחה אליו נבואה מהשמים, הוא לא הורשה לכתוב את ספרו אשר נכתב על ידי אנשי הכנסת הגדולה, מפני שלא ניתנה נבואה להכתב בחוץ לארץ. מטעם זה, נכתבו גם ספרי דניאל ומגילת אסתר על ידי אנשי הכנסת הגדולה לאחר שעלו לארץ ישראל.

גם כאשר שורה רוח הקודש בחו"ל על אלו הראויים לה, היא אינה שורה בתמידות והיא מופיעה לפרקים. לעומת זאת, אלו הראויים לה ומתגוררים בארץ ישראל, רוח הקודש מפעמת אותם בדרך קבע. כדוגמה לכך, מציין בעל "ספר הברית" את האר"י הקדוש, אשר נודע כמי שרוח הקודש שרתה עליו כמה פעמים בהיותו במצרים, אך לא פסקה ממנו לאחר שעלה לארץ ישראל והתיישב בצפת.

ארץ ישראל נקראת נחלת ה': "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה" (דברים י"א, י"ב).

ארץ ישראל התייחדה מכל הארצות בעובדת היותה נתונה לשליטתו הבלעדית של הקב"ה, ללא מלאך ושר המופקד עליה. כל הארצות מלבדה נתונות לשליטת שר המולך עליהן, ברצון ה'.

זוהי, איפוא, מהות קדושתה המיוחדת של הארץ, הנחשבת כקרובה אל הקב"ה יותר מכל מקום אחר בעולם. על חבל ארץ זה התקוטטו ביניהם קין והבל (ספר "הכוזרי מאמר שני, י"ד) ועל חבל ארץ זו אומר הרמב"ן בדרשתו הידועה לראש השנה: "וזה מה שהוציאני מארצי וטלטלני ממקומי, עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נעשיתי כעורב על בני, אכזרי על בנותי, לפי שרצוני בחיק אימי".

כי הכול היה כדאי להם כדי לזכות למגורים בארץ ישראל.

[מתוך אתר ערכים]