מבי מדרשא – מאת: הבחור מיכאל רוזנטל, בת ים


מאת: הבחור מיכאל רוזנטל, בת ים

בבא מציעא – דף ל"ד ע"ב