"אם ירצה ה'"

בני גד ובני ראובן ביקשו לנחול את שטחי עבר הירדן, שטחים הראויים למרעה למקניהם. הם מתחייבים: "ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם הביאונום אל מקומם. לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו" (במדבר ל"ב, י"ז-י"ח). משה רבינו הסכים להתחייבות זו וחזר עליה באופן מפורט: "ויאמר אליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני ה' למלחמה. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה' עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני ה', ואחר תשובו – והייתם נקיים מה' ומישראל, והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'" (במדבר ל"ב, כ'-כ"ב).

מדוע חזר משה על כל פרט ופרט, הרי לכאורה, די היה שיאמר: "אם תעשון את הדבר הזה, והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה"? מדוע התורה הקדושה, שתיבותיה כה ספורות ומדודות, חוזרת על הדברים במלואם?

אולם כל מי שיעיין בדברים יווכח, שאין כאן חזרה אלא תוספת! שוב ושוב שתל משה רבינו פרט אחד, את שם ה', את העזר ממרום! הם אמרו: "אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל". אנחנו. והוא אמר: "אם תחלצו לפני ה' למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה', עד הורישו את אויביו מפניו". ה' יוריש את אויביו. למעשה, אין בכם צורך. עליכם להחלץ חושים, רק כדי שלא יאמרו שנשארתם מאחור מפחד המלחמה, רק  כדי שתהיו "נקיים מה' ומישראל".

הם אמרו: "עד אשר אם הביאונום אל מקומם". אנחנו. ומשה רבינו אמר: "ונכבשה הארץ לפני ה'". לא אתם אלא ה'.

הם אמרו: "לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו", אנחנו נשוב אל ביתנו ואל נחלתנו. ומשה רבינו תיקן: "והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'".

מן הראוי להדגיש: בל נטעה! מדברים אנו על דור דעה. דור שקם בכל בוקר ומצא את מנת המן שירדה מן השמים. לפנות ערב הגיעו ענני שליו ורבצו סביבות המחנה כדי שיאספום. עמוד ענן הלך לפניהם יומם ועמוד אש לילה. כל ההרים הושפלו לפניהם במסעם, כל הגאיות הוגבהו. סיחון, עוג ומדיין נפלו לפניהם ללא אבידות מצד ישראל. "ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת" (עמוס ב', ט'). יום ולילה הם חיו עם האלקים, דבקו בו וראו את ניסיו. הם נתבעו שהדבר יבוא לידי ביטוי גם באופן דיבורם. עליהם להדגיש באופן מפורש שהכל בידי שמים.

אם הדברים אמורים כלפיהם, אנו, העלולים ליפול בפח ההשקפה של "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה", בוודאי שחייבים אנו להזכיר שם שמים בהקשר למעשינו. עלינו לדעת שהדברים נעשים לפי צו ה', שהם ייעשו אם ירצה ה' ובעזרת ה', "כי הוא לבדו עשה, עושה ויעשה את כל המעשים".

הדיבורים הללו ישרישו אמונה בליבנו, אמונה חיה וחושית.

 

[ערכים]