קטע משיחתו של ראש ישיבת "אור דוד" הרה"ג דניאל זר שליט"א

מהילולת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי - תשס״ח: ״אוי... אמא!!, אמא לכי תראי את הילדים ברחובות, עם אולרים, פרוטקשן, 10,000 ילדים בהודו – בסמים, בזימה. בנות זרוקות״...

הגמרא אומרת (מסכת שבת דף לג:): "דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו: תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו – לא תקנו אלא לצורך עצמן, … הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות.

אמרו: יהודה שעילה – יתעלה, יוסי ששתק – יגלה לציפורי, שמעון שגינה – יהרג…" הלכו רבי שמעון ורבי אלעזר בנו ולמדו תורה בבית המדרש בהחבא ואשתו של רבי שמעון מביאה להם מים ולחם וכשהגזרה התחזקה אמר רבי שמעון "נשים דעתן קלה עליהן, אולי יענו אותן והן יגלו את מקומנו" הלכו ברחו למערה והתרחש להם נס ונברא להם עץ חרוב ומעין של מים במערה והיו לומדים כל היום ללא בגדים כדי לשמור את הבגדים לתפילות.

ישבו שנים עשר שנים במערה עד שבא אליהו הנביא בפתח המערה והודיע להם שמת הקיסר והגזרה נתבטלה. יצאו מהמערה וראו אדם חורש וזורע, אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה! כל מקום נותנין עיניהן – מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם! חזרו למערה וישבו בה שנים עשר חודש

אמרו: משפט רשעים בגיהנם – שנים עשר חודש. יצתה בת קול ואמרה: צאו ממערתכם! יצאו, וכל מקום שרבי אלעזר היה שורף, רבי שמעון היה מרפא. אמר לו: בני, די לעולם אני ואתה. שהגיע עקב שבת ראו ההוא סבא שהיה לוקח בידו שני בדי הדס, אמרו ליה: אלו למה לך? אמר להו: לכבוד שבת. – מספיק לך אחד? – אחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור. – אמר ליה לבנו: תראה כמה חביבין מצוות על ישראל! התיישבה דעתם…

"וכששמע, רבי פנחס בן יאיר חמיר שר' שמעון יצא מהמערה בא לקראתו מחבק אותו ומנשק אותו, ר' פנחס בן יאיר לוקח אותו לרחוץ אותו ורואה את גופו קרוע, דם , ר' פנחס בן יאיר בוכה והדמעות יורדות על הפצעים של ר' שמעון והדמעות מלוחות וזה כואב, אומר לו ר' פנחס "אוי לי שראיתיך בכך" אוי לי שאני רואה אותך במצב כזה, עונה לו רשב"י "אשריך ר' פנחס שראיתני בכך שאלמלא ראיתני בכך לא מצאת בי כך" ר' פנחס אל תסתכל על הגוף שלי עזוב את הגוף, דברים בטלים, תראה לאיזה מדרגה הגעתי כל סודות התורה, כל התורה כולה.

"לפני שנכנס רבי שמעון למערה ר' שמעון שואל קושיא, ר' פנחס בן יאיר עונה לו 12 תירוצים וכשר' שמעון יוצא מהמערה ר' פנחס בן יאיר שואל קושיא ר' שמעון עונה 24 תירוצים. מהפך מהקצה לקצה איזה מדרגות נשגבות, אומר לו ר' שמעון "על מה אתה בוכה עזוב את הגוף דברים בטלים…"

היו רואים בעל תשובה, את ראובן את שמעון שחזרו בתשובה, "אוי ואוי שאני רואה אותך כך, שחור מהשחורים, מסכן, שגעו אותך, פרימיטיבי…"

"אוי אמא יקרה!, אמא יקרה! אשריך שראית אותי כך עם בגדים כאלה, שחור – חליפה שחורה, מגבעת שחורה. שאלמלא ראית אותי עם הבגדים האלה לא היית מוצאת אותי כך, איזה עדינות, איזה דרך ארץ, איזה מידות, איזה יראת שמים, איזה תורה, איזה קדושה, איזה טהרה…"

"אוי… אמא!!, אמא לכי תראי את הילדים ברחובות, עם אולרים, פרוטקשן, 10,000 ילדים בהודו – בסמים, בזימה. בנות זרוקות"

"אמא! תבכי על אלה, על אלה צריך לבכות…"

"אני בעצמי למדתי בבית ספר חילוני, אם הייתי ממשיך שם, מי יודע איפה הייתי היום, בהודו!, מי יודע בכח השטן! מי יודע איפה הייתי היום…"

"בואו תגידו לי, דניאל כואב לנו עליך, מסכן אתה…"

אמא מסכנה!, אמא את לא יודעת מה זה תורה, את הולכת לרשב"י לבכות, מנשקת את הקבר שלו, את רמאית!!! תסתכלי מה רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר!, מה זה תורה!, איך נהיה רבי שמעון ,רק בגלל עמל התורה וכל בעל תשובה באיזה דרך הוא הולך?!, בדרך של רבי שמעון בר יוחאי!!, בדרך של רבי מאיר בעל הנס!!, בדרך של רבי עקיבא!!

"איך נהיים בני אדם, אדם בלי תורה אי אפשר להיות בן אדם, ואמהות בחוץ אומרות, "הלואי שהבן שלי יהיה נרקומן ולא בעל תשובה, אני מעדיפה שבני נרקומן ולא בעל תשובה" תראו לאן הגענו, לאן הגענו.

כשהגעתי לפרדס כץ לא היה כלום, חרדים פחדו לעבור פה, היו זורקים עליהם אבנים, היום פרדס כץ נהייתה פרדס של תורה."