חידה: איך יכול להיות שאדם עבר חילול שבת במזיד מדאוריתא ומתירין לו להשתמש בזה? | שו"ע סימן רע"ט סעיף ד'-ה'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני שבת