וידאו: מידד טסה – מה מה מה

ואני ברוב חסדך / אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך / ביראתך מה.. טובו אהליך יעקב / משכנותיך ישראל