חידה: היכן מצינו שיש חילוק בין קידוש במקום סעודה לבין הלכות שינוי מקום? | שו"ע סימן רע"ג סעיף ב'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת