האתון ואנחנו…

סגולותיו של המלך המשיח הינן בשליטתו המוחלטת על חומריותו, על כוחות הגוף, על מידותיו ועל תשוקותיו!

"ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו" (במדבר כ"ב, כ"א). בלעם לא המתין עד שיתעוררו נעריו ויחבשו את האתון, אלא הוא בעצמו עסק בכך. רש"י מסיק מכאן, "שהשנאה מקלקלת את השורה". אמר הקדוש ברוך הוא: רשע, כבר קדמך אברהם אביהם בעקידת יצחק, שנאמר: "וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו" (בראשית כ"ב, ג').

 

נשאלת השאלה: הרי השכמתו של בלעם – מעשה השחתה היתה, זריזות לרוע, לשנאה המקלקלת את השורה, ובוודאי לא יהיה חוטא נשכר. מדוע אם כן, צריך לומר: "רשע, כבר קדמך אברהם"?

 

זאת ועוד, בלעם רכב על האתון, ושרי מואב עמו. האתון ראתה את המלאך ונטתה מפניו, לחצה את רגלו אל הקיר, ולבסוף רבצה תחתיה. חרה אפו של בלעם, והוא היכה אותה במקל. נעשה נס, האתון פתחה את פיה ושאלה את בלעם מדוע היכה אותה. אמר לה: "כי התעללת בי! לו יש חרב בידי – כי עתה הרגתיך" (במדבר כ"ב, כ"ט). אומר רש"י: "גנות גדולה היה לו דבר זה בעיני השרים, זה הולך להרוג אומה שלמה בפיו (ע"י קללה), ולאתון צריך הוא חרב?!…"

 

ויש להבין: מה תמיהה היא זו, הן בלעם השתבח בכך שקללתו מביאה קללה, וברכתו מביאה ברכה. אך עדיין נצרך היה לחרב כדי להמית את האתון בו במקום!

 

ניתנת לנו כאן הזדמנות לעמוד על עומק דברי חכמים ולהבין את רעיונותיהם. החמור והאתון, יש בהם סמליות. בואו של המלך המשיח שיתגלה במהרה בימינו, מתואר בדברי הנביא: "הנה מלכך יבוא לך, עני ורוכב על חמור" (זכריה ט', ט').

 

מהו פשר הדבר?

 

רבותינו הסבירו שהחמור רומז לחומריות, לכוחות הגוף, לרצונותיו ולתאוותיו של האדם. סגולותיו של המלך המשיח הינן בשליטתו המוחלטת על חומריותו, על כוחות הגוף, על מידותיו ועל תשוקותיו! זהו עומק עניינו של אותו "חמור לבן" – חומריות מזוככת, בהירה וזכה!

 

על פי זווית ראיה זו נבין גם את מליצת חכמינו שאמרו, כי משה רבינו נטל את אשתו ואת ילדיו "וירכיבם על החמור" (שמות ד', כ'). הוא אותו חמור שרכב עליו אברהם אבינו, ככתוב: "ויחבוש את חמורו" (בראשית כ"ב, ג'), הוא החמור שעתיד לרכב עליו המלך המשיח, והוא החמור שנברא בששת ימי בראשית בשעת בין השמשות. אין ראוי להבין שאותו חמור יחיה ששת אלפים שנה מבריאת העולם ועד לביאת המשיח. הכוונה היא שבששת ימי בראשית נברא עולם הטבע, ובבין השמשות נבראו הדברים שמעל לטבע. שליטת האדם על טבעיו ועל חומריותו מרוממת אותו מעל לטבע. אברהם אבינו, בהליכתו לעקידת יצחק ומשה רבינו בשובו למצרים עם אשתו ובנו שנולד זה עתה, הורו על שליטתם המוחלטת על טבעיהם ועל חומריותם.

כאשר השכים בלעם בבוקר ו"חבש את אתונו", כלומר, התגבר על נטייתו הטבעית, אמר לו הקדוש ברוך הוא: אין זו התגברות על היצר, אלא זוהי הסחפות אחריו! הן רבים הם החוטאים המדירים שינה מעיניהם כדי להמשיך ולהתבהם. אם רצונך לדעת גבורה אנושית מה היא, צא ולמד מאברהם, שהשכים קום לחבוש את "חמורו", כדי להתגבר על טבעו ולמהר לעקידה! זו היא גבורה!

[ערכים]