כמו שאבא נותן מכה לבנו, אם הוא ער, המכה היא כדי להכאיב, ואם הוא ישן זה כדי להעיר, וכתוב "עימו אנוכי בצרה", אז וודאי אין רצון הקב"ה להכאיב אלא רק לעורר אותנו.

דברים שנאמרו ע"י מורינו הגר"ש גלאי בליל שבת אחר תפילת ערבית על האסון הנורא

הגר"ש גלאי שליט"א מנה שלושה דברים הצריכים חיזוק מיוחד, בעקבות האסון הנורא בהילולת הרשב"י במירון

יעקב א. לוסטיגמן

בעקבות הטרגדיה הבלתי נתפסת שפקדה את עם ישראל כולו, עם התרחש האסון הנורא בהילולת הרשב"י במירון, קורא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א לציבור להתחזק בשלושה דברים, כלקח מאירוע הדמים.

את הדברים אמר הגר"ש שליט"א בליל שבת, אחר תפילת ערבית, כשרישומיו של האירוע עדיין היו טריים, וכשרשימת הנספים עוד לא התפרסמה במלואה:

"כתוב במפרשים לגבי מכות מצרים שהקב"ה נתן מכה היה זה כדי לעורר את מצרים", פתח הגר"ש את דבריו הנרגשים.

"גם כשהקב"ה נותן מכה לעם ישראל חלילה וחלילה, זה קורה כדי שנתעורר מזה. הקב"ה נתן לנו מכה כואבת, וכמו שאבא נותן מכה לבנו ,אם הוא מכה את בנו כשהבן ער, מטרת המכה היא כדי להכאיב. אבל אם הילד ישן, המטרה היא להעיר אותו.

"והרי אני ישנה ולבי ער, וכתוב "עמו אנוכי בצרה", אז וודאי אין רצון הקב"ה להכאיב לנו חס ושלום, אלא רק לעורר אותנו, שלא נישן.

"אומנם אין אנחנו יודעים דרכי שמים, אבל אסור להתבלבל בעניין הזה: וודאי הקב"ה נתן את המכה כדי לעורר אותנו, זה ברור בלי שום ספק. כמו אצל הנביאים שהתריעו והזהירו ש שאם לא ישמעו בקול הקב"ה, אז ח"ו הוא יצטרך בעצמו להביא מכות כדי לעורר אותנו.

"אין ברצוני להאריך כדי שלא אבוא לידי בכי בשבת קודש ח"ו, לכן אקצר ואומר שדרכו של הקב"ה שכל מה שהוא עושה עמנו הוא בדרך של מידה כנגד מידה, ולכן נוכל ללמוד ממה שאירע מה הם הדברים שצריכים אנו לתקן ולחזק.

"חושבני שישנם שלושה דברים שאנו לומדים מהאסון הנורא הזה שצריכים בהם חיזוק", המשיך הגר"ש גלאי בקול רועד.

"ראשית, זה שאנשים נהרגו כשהמונים דחפו זה את זה ודרכו זה על זה, הלא דבר הוא, ובוודאי בא לעורר אותנו לעניין של התחזקות בבין אדם לחבירו, להיזהר ולהישמר בנושא הזה, ובמיוחד בשמירת הלשון, יש להיזהר שלא לדבר על הזולת.

"העניין השני הוא שהנה בתקופת הקורונה לא יכולנו תמיד להתפלל בביהכנ"ס, והקב"ה החזירנו, אבל האסון קרה בזמן תפילה במקום שאנשים מתפללים שם, ויש לנו ללמוד מזה שאנחנו צריכים להתחזק מאוד בעניין של קדושת ביהכנ"ס, ובדיבור שם.

"והנקודה השלישית שצריכים ללמוד מהמאורע הזה, שהוא קרה לנו ממש בערב שבת, וכל ערב השבת עם ישראל היה עסוק בטרגדיה ובהתארגנות לקבורת המתים רח"ל, וגם אני באופן אישי ליוותי משפחות שעד כניסת השבת נותרו בחוסר ודאות לגבי מה שעלה בגורל יקירהם שנעדרים ולא יצרו קשר, ועל כן צריכים אנו לשים על לב שיש להתחזק מאוד בעניין בשבת ובלימוד הלכותיה.

"והקב"ה יחוס על שארית עמו ישראל, ויגאלנו מהרה בדבר ישועה ורחמים".