חידה: היכן מצינו שיש מקום שאדם יודע שלא הניח שם חמץ ומכל מקום הוא מחויב לבדוק שם? | שו"ע סימן תלג סעיף יא

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין חמץ בפסח