חידה: היכן מצינו שאדם בירך על הבדיקה, מצא פתיתים וברכתו היתה לבטלה? | שו"ע סימן תלב סעיף ב (חלק 3)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין ביעור חמץ