חידה: היכן מצאנו שאדם עושה קידוש ולכל הדעות לא צריך לשתות את היין? | שו"ע סימן רעא סעיף יד

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת