חידה: היכן מצינו שיש תיקון שאסור לעשות בשבת בשתיה? | שו"ע סימן רעא סעיף טז-יז

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת