היכן מצינו שאסור לשמוע קלטות/דיסקים בימי חנוכה, וגם בימי החול? | שו"ע סימן תר"ע סעיף א' חלק 1

הלכות חנוכה – בעניני הדלקת נרות לשבת – עם הרב יונה פיינהנדלר