חידה: היכן מצינו שאסור לעשות מלאכה בערב שבת, שמלאכה זו תיכנס לשבת? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ה סעיף ד

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני ביטול כלי מהיכנו