כוחו של מעשה פעוט

משה רבינו נצטווה לדבר אל הסלע, כדי שיצאו ממנו מים, ובמקום זאת היכה עליו (במדבר כ', ח'-י"ב). כתוצאה מכך, נגזר על משה רבינו שלא ייכנס לארץ ישראל, אלא ימות במדבר. אילו היה משה מכניסנו לארץ, היה מרוממנו לדרגת הגאולה, והוא היה המלך המשיח. על הפסוק "עד כי יבוא שילה" (בראשית מ"ט, י'), רמוז בזוהר הקדוש,קרא עוד...

משה רבינו נצטווה לדבר אל הסלע, כדי שיצאו ממנו מים, ובמקום זאת היכה עליו (במדבר כ', ח'-י"ב). כתוצאה מכך, נגזר על משה רבינו שלא ייכנס לארץ ישראל, אלא ימות במדבר.

אילו היה משה מכניסנו לארץ, היה מרוממנו לדרגת הגאולה, והוא היה המלך המשיח. על הפסוק "עד כי יבוא שילה" (בראשית מ"ט, י'), רמוז בזוהר הקדוש, כי "שילה" בגימטריה "משה" – משה רבינו היה בונה את בית הבחירה. מעשי ידיו של משה נצחיים הם, על כן בית המקדש שנבנה על ידו לא היה חרב לעולם. היינו חוסכים את שיעבוד פלשת ומואב, את גלות עשרת השבטים ואת חורבן בית המקדש הראשון, את גזרת המן ואת שיעבוד אנטיוכוס, את עריצות הורדוס ונפילת הגליל, את חורבן בית המקדש השני ואת חורבן ביתר. היו נחסכות שבעים הגלויות בארצותיהן של שבעים אומות. בדפי ההיסטוריה היהודית לא היו נרשמים שריפות התלמוד ועלילות הדם, גירוש ספרד ומדורות האינקוויזיציה, שמד האלמוהדין, פרעות חמלניצקי וזוועות השואה! לחשוב שכל זה היה נחסך, אילו היה שם דיבור במקום הכאה….

חז"ל קבעו (בבא מציעא פ"ו, ב'), שעבור כל פעולה שעשה אברהם אבינו בעצמו בעבור אורחיו, גמל הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. אברהם בעצמו הביא לחם, והבורא הוריד לנו מן. אברהם בעצמו נתן להם בשר, והבורא הגיז לנו שליו במדבר סיני. אברהם בעצמו ליווה את המלאכים לשלחם, והבורא הלך לפנינו בעמודי אש וענן. לעומת זאת, לגבי המים, הסתפק אברהם בהבאתם על ידי שליח: "יוקח נא מעט מים" (בראשית י"ח , ד'), וגם אנו קיבלנום על ידי שליח, על ידי משה רבינו.

אילו היה אברהם טורח מעט יותר, וגם את המים היה מביא בעצמו, למרות היותו זקן מופלג וכאוב, גם את המים היה הבורא נותן בעצמו, ולא היה מצווה על משה להנביע אותם מן הסלע. באותה שעה לא היו נצרכים לא דיבור ולא הכאה, ולא היה מתרחש חטא "מי מריבה". משה רבינו היה מביאנו לארץ ישראל ובונה לנו בית מקדש נצחי, ועתה כבר היינו חיים שלושת אלפים ושלוש מאות שנה בתוככי הגאולה!

מכאן לומדים אנו מה עלולות להיות השלכותיו של מעשה זעיר! מעשה הנראה כה פעוט וזניח לעיני בשר, עלול לגרום השלכות לדורות!

[ערכים]