קורח והפרה האדומה…

ספר ויקרא נקרא ספר "תורת כהנים". מובאים בו דיני הקורבנות, דיני טומאה וטהרה ועוד. ספר במדבר הוא ספר המתאר את לקחי המאורעות של בני ישראל שאירעו במדבר. לכן נשאלת השאלה: מדוע פרשת "פרה אדומה" מופיעה בספר זה? הן לכאורה, מקומה הוא בספר ויקרא? הבורא קבע פרשה זו כתשובה לפרשה הקודמת ולאשר אירע בה. בפרשה הקודמתקרא עוד...

ספר ויקרא נקרא ספר "תורת כהנים". מובאים בו דיני הקורבנות, דיני טומאה וטהרה ועוד. ספר במדבר הוא ספר המתאר את לקחי המאורעות של בני ישראל שאירעו במדבר. לכן נשאלת השאלה: מדוע פרשת "פרה אדומה" מופיעה בספר זה? הן לכאורה, מקומה הוא בספר ויקרא?

הבורא קבע פרשה זו כתשובה לפרשה הקודמת ולאשר אירע בה. בפרשה הקודמת סופר על מחלוקתו של קורח. מובן, שקורח לא היה יכול לכפור בשליחותו של משה. הן הכל ראו כיצד עלה משה רבנו למרום והוריד את הלוחות בפעם הראשונה והשניה. אולם קורח היה הרפורמי הראשון… לאמר: יש אלקים והוא נתן תורה, אולם הוא נתן ראשי פרקים בלבד… את הפרטים הוסיף משה מדעתו, כביכול… אמנם הורה הבורא להקים משכן, אבל משה רבינו 'החליט' למנות את אהרן ככהן בו… גם 'ראיות' היו לו לשיטתו: התורה היא חכמה עליונה. אילו ניתנה כולה מפי הבורא, לא היו בה מצוות שאינן נתפסות בשכל האדם. לפיכך עטה קורח טלית שכולה תכלת והלביש באופן זה גם את מאתיים וחמישים הקושרים שחברו אליו. קורח ניצב לפני משה רבינו ושאל: "טלית שכולה תכלת, חייבת בציצית שיש בה פתיל תכלת?" אמר לו משה רבינו: "כן". לעג קורח ואמר: "והלא דברים קל וחומר! אם טלית שכולה לבנה, חוט אחד של תכלת השזור בציצית פוטר אותה, טלית שכולה תכלת לא כל שכן?!"

נסתמאו עיניו של קורח מלהבין כי ההיפך הוא הנכון! אין ראיה גדולה מזו לאמיתות התורה הקדושה ומצוותיה! אם היה משה רבינו, כביכול, 'ממציא' את המצוות, דואג היה שתתקבלנה על דעתו של קורח. ואם בכל זאת לא חת ולא היסס  משה מלומר: "חייבות הן בציצית" – הרי זה משום שהוא 'עבד נאמן' לאלקיו. כך קיבל מפי ה' וכך מסר את הדברים לישראל.

קורח יצא, לגלג, וקיבל את עונשו. הוא והאנשים אשר איתו ירדו חיים שאולה. אך "בני קורח לא מתו". מחרחרי ריב ומחלוקת, "הבנים" ההולכים בדרכו של קורח, לא פסו מקרב העם. הלגלוג מצא קן בלבבות. משום כך בא הבורא והורה דווקא כאן את פרשת פרה אדומה. פרשה שכולה בגדר חוקה, פרשה שאינה מובנת בשכל האדם, מטהרת טמאים ועם זאת מטמאת טהורים. משה נצטווה להסתיר את טעמה של המצווה כדי שיכירו כולם וידעו שהמצוות נשגבות הן משכל האדם: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי, נאום ה'. כי (כאשר) גבהו שמים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם" (ישעיה נ"ה, ח'-ט'). טעמי המצוות לא נתגלו, והן ניצבות למעלה מהשכל וההבנה.

[ערכים]