כמה צריך לאכול בערב יום כפור?

בערב יום כפור יש מצוה לאכול. יש מצוה לאכול!

בערב יום כפור יש מצוה לאכול. יש מצוה לאכול!

רבי עקיבא איגר מסתפק האם אישה מחוייבת לאכול גם בערב יום כפור?

הכתב סופר אומר שאשה חייבת.

האם חולה, שצריך לאכול ביום כפור, האם יש לו את המצוה לאכול בערב יום כפור?

הנציב אומר אין לו את החיוב הזה.

כמה אדם צריך לאכול?

האריז"ל אומר: שהאדם יאכל כפול ממה שהוא אוכל כל יום.

האשל אברהם אומר שגם אם אוכלים יותר מהרגיל זה גם בסדר.

מה המינימום שחייבים לאכול?

המנחת חינוך: כדי אכילת פרס, בערך גודל תאנה.