ענוה ונבואה

תופעת הנבואה, שהיתה נפוצה בימי קדם נראית בימינו כה מרוחקת,. חז"ל העידו: "הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצאי מצרים. אלא, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לדורות לא נכתבה" (מגילה י"ד, א').

לעתיד לבוא תחזור הנבואה לישראל בממדים נרחבים ביותר. על כך התנבא יואל הנביא: "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, ונבאו בניכם ובנותיכם" (יואל ג', א').

במסגרת הנבואה קיימות דרגות שונות, זו למעלה מזו. הגדיר זאת הרמב"ם: "הנביאים, מעלות מעלות הן. כמו שיש בחכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה, נביא גדול מנביא" (הלכות יסודי התורה ד', ב').

הדרגות השונות של הנבואה מתבטאות בכושר הקליטה של המקבלים. הבורא הוא אחד, ואין יחיד כייחודו, אך התגלותו נתפסת אצל בני האדם בצורה שונה מאיש לאיש, בהתאם לאמצעי הקיבול של הנבראים.

קיים הבדל גדול ויסודי בין נבואותיהם של כל הנביאים לבין נבואתו של משה רבינו אבי הנביאים.

לא זו בלבד שנבואת משה רבינו עולה באיכותה על זו של כל שאר הנביאים, אלא היא אף אינה נמצאת במישור אחד. שוני זה הוא כה יסודי וחשוב, שהעיקר השביעי של שלושה עשר עיקרי האמונה קובע: "אני מאמין באמונה שלימה שנבואת משה רבינו עליו השלום היתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו".

ואמנם כך העידה התורה: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" (דברים ל"ד, י'). חז"ל הדגישו הבדל עקרוני זה בקובעם: "כל הנביאים הסתכלו באספקלריה שאינה מאירה, משה רבינו הסתכל באספקלריה המאירה" (יבמות מ"ט, ב').

משה רבינו זכה לגילוי הנבואה מבעד לאספקלריה אחת בלבד, דקה בתכלית, שקופה ומלוטשת, בעוד שאר הנביאים הביטו דרך מחיצות מלוטשות פחות, בהתאם לדרגתם בנבואה. ככל שמזכך האדם את מידותיו, באותה מידה הוא מלטש את האספקלריה המבדילה בינו לבין האלוקות.

תחום נוסף בו הצטיין משה, הוא הענוה. על כך נאמר בתורה: "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" (במדבר י"ב, ג'). תכונת הענוה וגובה מדרגת הנבואה קשורות ושלובות זו בזו.

המציאות מלמדת, שככל שדופנו של כלי דקה יותר, בית קיבולו נעשה יחסית גדול יותר. ככל שהאדם ממעיט בערך עצמו ומתנהג בענוה יתירה, הריהו נעשה כלי הראוי להכיל את השפע הרוחני. לעומת זאת, מי שמתרברב ומגדיל את עובי דופנותיו, הריהו ממעיט מיכולת הקיבול הנפשי שלו.

הענוה היא הסגולה העיקרית שבאמצעותה ניתן להגיע להשראת השכינה ולנבואה. ואמנם, משה רבינו שהצטיין בענוותנותו יותר מכל האדם אשר על פני האדמה, זכה להיות אב לנביאים.

[ערכים]