מקום סימן

גונן מצא שטר כסף בכספומט שעל יד הבנק. הוא חשב בלבו: סימן בכסף אין, שכן יש הרבה שטרות כאלה. האם המקום בו נמצא הכסף יכול להיות סימן?       בעא מיניה– שאל רב ביבי מרב נחמן: מקום המציאה הוי- הוא סימן, או לא הוי סימן? אמר ליה- אמר לו: תניתוה- למדתם דין זה במשנה,קרא עוד...

גונן מצא שטר כסף בכספומט שעל יד הבנק. הוא חשב בלבו: סימן בכסף אין, שכן יש הרבה שטרות כאלה.

האם המקום בו נמצא הכסף יכול להיות סימן?

 

 

 


בעא מיניה
– שאל רב ביבי מרב נחמן: מקום המציאה הוי- הוא סימן, או לא הוי סימן?

אמר ליה- אמר לו: תניתוה- למדתם דין זה במשנה, שאמרה 'מצא חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים, הרי אלו שלו', מפני שכולם נוצרים באותה תבנית ואין סימן על החביות. ואי סלקא דעתך- ואם עולה בדעתך דמקום הוי סימן- שמקום המציאה הוא סימן, מדוע הרי אלו שלו, והרי יכול המוצא לכרוז מקום- להכריז על האבידה ולציין שניתן למסור את המקום כסימן?

דוחה הגמרא: אמר רב זביד, הכא במאי עסקינן- כאן במה מדובר, ברקתא דנהרא- בשפת הנהר, שעוגנות שם הרבה אניות ויש שם תמיד הרבה חביות, ואין די במקום כסימן.

אמר רב מרי, מאי טעמא- מהו הטעם שאמרו רבנן- חכמים, רקתא דנהרא לא הוי סימן– ששפת הנהר איננה סימן? מפני דאמרינן ליה– שאומרים לנותן הסימן: כי היכי– כמו דאתרמי לדידך– שאירע לך שהנחת במקום זה, אתרמי נמי לחברך- יתכן שאירע גם לחברך והחביות שלו הן, ואין זה סימן מספיק כיון שהוא מקום שכולם מניחים בו את חביותיהם.