הכניס מכונית לחניון

גולן היה שומר מכוניות בחניון במרכז העיר, במקום בו כמעט לא ניתן למצוא חניה. באחד הימים עבר במקום חברו שימי, וחיפש חניה. כשראה אותו גולן, הציע לו להחנות את מכוניתו בחניון "אל תדאג, קיבלתי רשות להכניס חברים"- אמר. שימי שמח מאוד, החנה את רכבו בחניון, ויצא לעיסוקיו. שימי התעכב מעט, ובינתיים לא נשארו מכוניות בחניוןקרא עוד...

גולן היה שומר מכוניות בחניון במרכז העיר, במקום בו כמעט לא ניתן למצוא חניה.

באחד הימים עבר במקום חברו שימי, וחיפש חניה. כשראה אותו גולן, הציע לו להחנות את מכוניתו בחניון "אל תדאג, קיבלתי רשות להכניס חברים"- אמר.

שימי שמח מאוד, החנה את רכבו בחניון, ויצא לעיסוקיו.

שימי התעכב מעט, ובינתיים לא נשארו מכוניות בחניון מלבד מכוניתו של שימי. משראה גולן שכל המכוניות עזבו את המקום, עזב גם הוא את ביתן השומר ונסע לביתו.

כאשר חזר שימי לחניון, נדהם לגלות שמכוניתו נגנבה.

שימי פנה למשטרה והגיש תלונה על גניבת מכוניתו, אך לא היה בכך תועלת רבה מדי, והמכונית לא נמצאה.

אז פנה שימי אל גולן, וביקש ממנו לבוא ולהתדיין איתו בדין תורה, שכן הוא רואה בו אחראי על כך שמכוניתו נגנבה, כיון שהוא היה אמור לשמור עליה.

"מה פתאום"- אמר גולן- "נתתי לך רשות להחנות, אך לא התחייבתי לשמור עליה"…

כאשר שימי הפציר שוב, הלכו השנים לדין תורה.

מה פסקו הדיינים?

 

 

 

מתני'- משנה:

המגדיש- המניח ערימות תבואה בתוך שדה חבירו, אך היה זה שלא ברשות בעל השדה, ואכלתן- אכלה את הערימות בהמתו של בעל השדה, פטור בעל השדה מלשלם על ערימות התבואה, מפני שזה הניח בלי רשותו. ואם הוזקה בהמתו של בעל השדה בהן- בערימות אלו, כגון שהחליקה עליהם ונפצעה, בעל הגדיש חייב. ואם הגדיש- הניח את הערימות ברשות בעל השדה, אזי בעל השדה חייב לשלם אם אכלו בהמותיו את התבואה.

גמ'- גמרא:

שואלת הגמרא: לימא- האם ניתן לומר שבמשנה זו תנן- שנינו דלא כרבי- שלא כשיטת רבי [רבי יהודה הנשיא, הנקרא 'רבי', ערך את המשנה, וקשה לומר שהמשנה אינה כשיטתו]. דאי כרבי- שאם המשנה כדעת רבי, האמר- הרי אמר רבי: אין בעל השדה מתחייב באחריות התבואה עד שיקבל עליו בעל הבית בפירוש לשמור, ואילו אם רק נתן לו רשות להכניס את התבואה, אין הדבר מוכיח שקיבל עליו את שמירתה, אלא רק נתן לו רשות לאחסן אותה שם. ובמשנה לא נאמר שצריך בעל הבית לקבל עליו שמירה בפירוש, אלא אם נתן לו רשות להכניס כבר מתחייב הוא באחריות התבואה?

עונה הגמרא: אמר רב פפא, הכא- כאן במשנה בנטר בי דרי- בשומר התבואות עסקינן- אנו עוסקים, דכיון דאמר ליה- שכאשר שומר התבואות אומר לו עייל וגדוש- הכנס ועשה ערימות תבואה, בודאי כוונתו היא עייל ואנטר לך- הכנס ואשמור לך, ולדבר זה הוא מתכוון.

 

ראינו, כי אם השומר נותן רשות להכניס דברים, הוא מתכוון בכך להתחייב גם לשמור עליהם.

כאשר נתן גולן רשות לשימי להחנות את מכוניתו, הוא התחייב בכך לשמור עליה יחד עם המכוניות האחרות. ואם המכונית נגנבה, הוא חייב לשלם עליה.

 

  • גדיש- ערימת תבואה.

  • לימא- נאמר.

  • תנן- שָׁנִינוּ.

  • האמר- הרי אמר.

  • נטר- שומר.

  • בי דרי- בית הגרנות.

  • עייל- היכנס, הַכְנֵס.

  • וגדוש- ועשה ערימות תבואה.

  • ואנטר- ואשמור.