כעת יאמר ליעקב ולישראל

מעלתה של פרשת בלק ובלעם גדולה היא, עד שביקשו חז"ל לקבוע אותה בקריאת שמע, ואלמלא טורח הציבור היה עם ישראל אומרה פעמיים בכל יום. זאת ועוד, פרשה שלמה נושאת את שמו של בלק הרשע וודאי גם זה לא בכדי! ואכן, דרשות רבות ומשמעויות עמוקות יש בדבריו של בלעם הרשע שכל אחד מהם יכול להסביר אתקרא עוד...

מעלתה של פרשת בלק ובלעם גדולה היא, עד שביקשו חז"ל לקבוע אותה בקריאת שמע, ואלמלא טורח הציבור היה עם ישראל אומרה פעמיים בכל יום. זאת ועוד, פרשה שלמה נושאת את שמו של בלק הרשע וודאי גם זה לא בכדי! ואכן, דרשות רבות ומשמעויות עמוקות יש בדבריו של בלעם הרשע שכל אחד מהם יכול להסביר את חשיבותה, עד שללא טורח הציבור  היינו אומרים אותה יחד עם קריאת שמע. אחד מהם הוא הסברו של המגיד מדובנא על הפסוק  "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א –ל" (במדבר כ"ג כ"א).

וכך פירש: במדינה  אחת שמע המלך, כי רופא מפורסם המתגורר במרחקים, המציא בחכמתו סם, אשר כל המורח בו את גופו אינו ניזוק לעולם. כששמע  המלך על תרופת פלא זו, החליט בליבו לצאת לדרך אל מעונו של הרופא ולקנות ממנו את הסם המופלא. הרופא הציג לו את הסם המיוחד, תוך שהוא מונה בפניו את שבחיו ומעלותיו. המלך שנתפעל מאוד מן הסם, ביקש מהרופא שימרח את הסם על גופו, ובתמורה לכך שילשל לידו תשלום הגון, אך למרות זאת ליבו נקפו, שמא אין זו אלא מעשה תזזית ותחבולה לשמה?

בעודו מהרהר בדבר בדרכו לביתו פגעו בו שודדי המדבר, והחלו לירות בו חיצים שפגעו בו אך לא הזיקו לגופו, כשהבחינו בכך השודדים נפל עליהם אימה ופחד, בבריה מוזרה שכזו מעולם לא פגשו! יורים בו את חיציהם, והלה נותר בריא ושלם.

המלך שלא איבד את עשתונותיו, החל לקרוא לחבר השודדים בקול רם, שיבואו אליו, תוך שהוא מבטיחם נאמנה כי לא יפגע בהם לרעה. השודדים נעתרו לבקשתו ושבו על עקבותיהם לשמוע מה בפיו. המלך ששמח מאוד  לקראתם, החל להודות להם במילים חמות, כיון שראו השודדים כך, הרהיבו עוז בנפשם ושאלוהו בפליאה גדולה: מה ראית לגמול לנו טובה תחת רעה? אנחנו באנו לקחת את נפשך, ולשדוד ממך את כל ממונך, ואתה מרעיף עלינו רוב ברכות וטובות, מה פשר הדבר?

חייך המלך והשיב להם: דעו לכם, כי הרבה טרחתי לחזק את גופי, שלא יוכלו לשלוט בו כל מיני חיצים ובליסטראות, עיניתי את כוחי בטלטולי דרכים ויצאתי לחפש אחר רופא שהתקין סמים מיוחדים אשר כל המורח אותם גופו לא ניזוק משום חץ הפוגע בו, שלמתי לו טבין ותקילין במיטב כספי, אך ליבי נקפני, באם אכן הסם הלזה יש בו באמת סגולה לשמר את הגוף מן החיצים, שמא לשוא טרחתי ובזבזתי את כספי לריק, מי יודע אם יש ממש בסם זה ואם אין כל הענין בבחינת ברכה לבטלה ושמתי את כספי על קרן הצבי? מן השמים נזדמנתם בדרכי והוברר לי כי הסם שקניתיהו בדמים מרובים הוא באמת תרופה בדוקה יישר כוחכם! אלמלא אתם, הייתי נתון בעוגמת נפש כל משך נסיעתי, והייתי תוהה וחושש שמא נפלתי בפח שטמן לי רמאי שברמאים. מעתה ואילך יהיה ליבי סמוך ובטוח לצאת לדרך ללא מורא ופחד, ובכן טובה גדולה נתגלגלה לי על ידכם ועל כך חייב אני לכם שלמי תודה שתו ונשתה איפוא יחדיו לחיים!

הנמשל: שהרי גלוי וידוע היה לישראל "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל", ושאין מעשי כשפים שולטים בהם כפי שהיה אצל יעקב אבינו שלא שלט בו כשפיו של לבן הארמי אלא שלא היה ברור להם לישראל  אם אכן גם הם נתברכו בסגולתו זו של יעקב אביהם, שיוכלו אף הם לעמוד כנגדם של מכשפים וקוסמי קסמים וחוששים היו לבוא לידי נסיון. כיון ששלח בלק את בלעם הרשע, לקלל את ישראל על ידי קסמיו וחפצו לא צלח בידו כעס עליו בלק ואמר לו: לא די שלא עשית את שליחותי לקללם ולגרום להם רעה, אלא גרמת להם טובה גדולה מאין כמותה, לפי שעל ידך נתאמת להם ענין הסגולה שהיתה בידם שאין חץ הכשפים עלול לפגוע בהם. זו כוונת הכתוב: "כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל". היינו, לאחר שבא הקוסם הרשע הלזה, וקילל את ישראל בקסמיו הרי שבדבר זה נתאמת אצל עם ישראל, עניין הסגולה המיוחדת שיש להם לישראל "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל".

הידיעה כי אנו בניו של הקב"ה שלא שולט בנו נחש וקסם, דבר שכמובן מחייב אותנו ללכת בדרכיו, ולהתנהג כראוי לבנים של מלך מלכי המלכים, חשוב שתוטבע בנו, עד שביקשו חז"ל לקובעה בקריאת שמע.