האם בן צדיק מזכה את אביו הרשע במעשיו

שאלה מעניינת שרבים לבטח מתחבטים בה, מקבלת ביטוי ומענה מפרשתינו, ומענין הוא שרבינו המהרש״א זיע״א בהיותו רך לימים פשט את הענין מפסוק מפורש בפרשתינו.

השאלה היא, האם יתכן שבגדר הנאמר 'ברא מזכה אבא', יכול כל בן להעלות את אביו לגן עדן אפילו אם הוא רשע, או שאינו צדיק דיו וראוי לגן עדן.

או שמא הדבר יתכן רק באב ראוי, שמקבל עילוי בגן עדן אם בנו מזכה אותו במצוותיו, אבל באב רשע לא יועילו כל מעשי הבן, יהיה גדול ככל שיהיה להעלותו ממיצר.

הדבר מתברר בפרשת לך לך, שנאמר בו – 'ואתה תבוא אל אבותיך בשלום' (טו, טו) וביאר רש"י, אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבוא אליו, אלא ללמדך שעשה תרח תשובה.

והדבר מוקשה, מנין לרש"י שעשה תרח תשובה, הלא יתכן שהוא עמד ברשעו, אלא שבכל זאת יש לו גן עדן יחד עם בנו אברהם, כדאיתא במס' סנהדרין (קד, א) ברא מזכי אבא, ויכל אברהם במעשיו ומצוותיו לזכותו, אף בהיותו רשע.

והמהרש"א בהיותו נער רך לימין אמר על כך תירוץ נפלא, דהנה הכתוב אומר 'תבוא אל אבותיך' בלשון רבים, ומשמע שלא רק תרח זכה להיות עמו, אלא גם נחור אבי תרח, אף הוא ינחל גן עדן, ולכאורא מהי זכותו של נחור, הרי אם נאמר שהבן מזכה את אביו אפילו שמצד עצמו אין הוא זכאי, הרי יתכן הדבר לגבי תרח שבנו אברהם זיכהו במעשיו, אבל לא לגבי נחור אביו.

ועל כן פרש רש"י שעשה תרח תשובה, ומדין ברא מזכה אבא, לכן זכה נחור גם כן להיות איתם בגן עדן. וזהו 'אבותיך' לשון רבים דהיינו תרח ונחור גם יחד שהו במחיצתו בגן העדן.