אשריכם ישראל שאביכם שבשמים מטהר אתכם

הנה הגענו ליום הקדוש והנפלא - יום כפור

הנה הגענו ליום הקדוש והנפלא – יום כפור

מאת: הרב יעקב שטיר

 

היום הקדוש והנפלא, יום כיפור, הנו יום בו אבינו שבשמים מנקה אותנו מטומאת העבירות הרובצת עלינו, מטהר ומצחצח אותנו, ומוציא אותנו זכים וטהורים.

התרגשות אוחזת בנו בשומענו את דברי התנא הגדול רבי עקיבא האומר: "אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין? מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים, שנאמר (יחזקאל ל"ו, כ"ה) 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם', ואומר (ירמיהו י"ז, י"ג( "מקוה ישראל (ה')' –  מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל". (מובא בגמרא במסכת יומא דף פ"ה ע"ב בהקשר ליום כיפור)

תפקידנו ביום כיפור הוא להתחרט מעומק הלב על החטאים השונים שעשינו, להתוודות עליהם ולקבל על עצמנו קבלה אשר תוביל אותנו לדרך חדשה טובה. זוהי דרך התשובה.

רבנו יונה זצ"ל בספרו "שערי תשובה" כותב: "מצות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכפורים, שנאמר 'מכל חטאתיכם לפי ה' תטהרו'. על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני ה' בתשובתנו, והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו". (שער ב', י"ד)

בכדי שיתכפרו לנו גם העבירות שבין אדם לחברו, עלינו לבקש מחילה מהאנשים שחטאנו נגדם, ואם נשאר לו חוב ממוני כלפיהם, להחזיר להם את החוב, כדברי הגמרא (שם): "עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחבירו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו".

כאשר זכינו לחזור בתשובה, אין לנו לחשוש יותר מהעבר שלנו, לא לתת לו להעיב על שמחתנו ולשבש את מצב רוחנו. הקב"ה חפץ בתשובתנו ומקבל אותה ברצון, הוא מוחק את העבירות שעשינו ומקרב אותנו אליו קירבה יתירה.

הרמב"ם כותב בהלכות תשובה (פרק ז'): "ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו.

אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו, כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם.

כל הנביאים כולן צוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין, שנאמר 'והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו".

גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר 'שובה ישראל עד ה' אלהיך', ונאמר 'ולא שבתם עדי נאם ה", ונאמר 'אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב', כלומר, אם תחזור בתשובה בי תדבק.

התשובה מקרבת את הרחוקים – אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד. וכן אתה מוצא שבלשון שהקדוש ברוך הוא מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים, שנאמר 'והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי'.

… כמה מעולה מעלת התשובה – אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל, שנאמר 'עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם', צועק ואינו נענה שנאמר 'כי תרבו תפלה וגו", ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר 'מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי מי גם בכם ויסגר דלתים וגו". והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר 'ואתם הדבקים בה' אלהיכם', צועק ונענה מיד שנאמר 'והיה טרם יקראו ואני אענה', ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה, שנאמר 'כי כבר רצה האלקים את מעשיך, ולא עוד אלא שמתאוים להם, שנאמר 'וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות'". עד כאן מלשון הרמב"ם.

זכות גדולה היא להיות "בעל תשובה", הנה ננצל את יום הכיפורים לקבלת זכות זו, ונזכה ביחד עם כל עם ישראל לגמר חתימה טובה!