הכל על מעלתם של עשרת ימי תשובה

הגיעו הימים נפלאים והמיוחדים

הגיעו הימים נפלאים והמיוחדים

מאת: הרב יעקב שטיר

הימים שמראש השנה ועד יום כיפור, עשרת ימי תשובה, אלו ימים נפלאים ומיוחדים, המסוגלים באופן מיוחד להעלות את האדם מפחי העבירות אליהם הוא נפל ולהעמידו על דרך המלך, דרך המצוות והמעשים הטובים.

תשובה אפשר לעשות במשך כל השנה, ואף צריכים לעשותה כל השנה, אך בימים אלו יותר קל לחזור בתשובה.

הנביא ישעיהו אומר (נ"ה, ו'): "דרשו ה' בהמצאו, קראהו בהיותו קרוב". הגמרא במסכת ראש השנה (דף י"ח ע"א) מלמדת אותנו שפסוק זה נאמר על העשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. זאת אומרת, שבימים אלו השם נמצא איתנו באופן מיוחד והוא קרוב אלינו יותר משאר ימות השנה. כשהשם נמצא איתנו, וודאי שיותר קל להתחבר אליו ולשוב אליו באמת.

ואכן, גם למי שלא זכה להיות בדרגה הראויה בראש השנה בכדי להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים, והוא מוגדר בדרגה של "בינוני", יש לו הזדמנות בימים אלו לתקן את מעשיו ולחזור בתשובה. כך יזכה הוא ביום כיפור להחתם בספרן של צדיקים גמורים, וכפי המובא בגמרא:

"אמר רבי יוחנן, שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים. רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו נכתבין לחיים, לא זכו נכתבין למיתה". (מסכת ראש השנה דף ט"ז ע"ב)

וכך כותב הרמב"ם: "אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומיד היא מתקבלת, שנאמר 'דרשו ה' בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב'". (הלכות תשובה פרק ב', הלכה ח')

בימים נשגבים אלו, מוטל על כל יהודי למצוא את הזמן בכדי לעשות חשבון נפש עם עצמו, לבחון את מעשיו ואת מחשבותיו ודעותיו, לתכנן את דרך התחזקותו וחזרתו בתשובה, ולקבל על עצמו מכאן ואילך להשתנות לטובה.

רבנו יונה זצ"ל בספרו הידוע "שערי תשובה" (ב', י"ד) כותב דברי התעוררות וחיזוק על חשיבות ניצול ימים אלו לחזרה בתשובה, ואלו דבריו:

"הירא את דבר השם, לבו יחיל בקרבו בדעתו שכל מעשיו בספר נכתבין, ובעת ההיא האלוקים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם אם טוב ואם רע, כי האדם נדון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. ובעת אשר ידע כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק ביתר חפציו, ולא ישגיח לפתח ולשדד אדמתו ולא יפנה דרך כרמים, ולא יתרפה ביום צרה מהכין לב להנצל כצבי מיד. לכן מה נואלו היוצאים לפועלם ולעבודתם עדי ערב בימים הנוראים ימי הדין והמשפט, ואינם יודעים מה יהיה משפטם, הלא [לאחותם] יהגה לבם ביום שידובר [בה] שנאמר (שיר השירים ח') 'מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה'.

וראוי לכל ירא אלוקים למעט בעסקיו להיות רעיוניו נחתים, ולקבוע ביום ובלילה עיתים ולהתבודד בחדריו ולחפש דרכיו לחקור, ולקדם אשמורות ולהתעסק בדרכי התשובה וכשרון המעשה, ולשפוך שיח ולשאת תפלה ורינה, ולהפיל תחנה. והעת עת רצון והתפלה נשמעת בו, כענין שנאמר (ישעיה מ"ט) 'בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך', ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שם נ"ה) 'דרשו ה' בהמצאו' – אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ומצות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכפורים, שנאמר 'מכל חטאתיכם לפי ה' תטהרו'. על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני ה' בתשובתנו, והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו". עד כאן לשונו של רבנו יונה.