מה מותר ומה אסור בימי בין המצרים?

מה הם ימי בין המצרים? מה צריך לדעת לגביהם? והאם יש הבדל בהלכות בין ספרדים ואשכנזים?

מה הם ימי בין המצרים? מה צריך לדעת לגביהם? והאם יש הבדל בהלכות בין ספרדים ואשכנזים?

ימי 'בין המצרים' תחומים בתחילתם ובסופם בימי צום, אותם אנחנו מקיימים כחלק מהאבלות שאנו מתאבלים על חרבן בית המקדש, ויציאתו של עם ישראל לגלות.

היום הראשון הוא צום 'שבעה עשר בתמוז', החל בתאריך י"ז בתמוז.

היום האחרון של ימי בין המצרים הוא צום 'תשעה באב', החל בתאריך ט' אב.

במשך שלושת השבועות הללו, שבין שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, אנחנו נוהגים מנהגי אבלות, ומתאבלים על חורבן בית המקדש.

בעניין זה קיים הבדל משמעותי בין מנהגי האשכנזים והספרדים, ולכן נכתוב אותם באופן נפרד.

בין המצרים לפי מנהג הספרדים

בימי בין המצרים משבעה עשר בתמוז ועד תשעה באב אסור לשמוע מוזיקה המלווה בכלי נגינה.

ומכל מקום, שירה בפה כשהיא דרך הודאה להשם יתברך, בלי כלי-נגינה, מותרת גם בימים אלו. והוא הדין שמיעת קלטת או דיסק עם שירים ללא כלי נגינה, אינה אסורה. ומכל שכן שמותר להשמיע נעימה בתפילה, או בשעה שעוסק בתורה.

מנהג הספרדים שמותר לערוך סעודת נישואין עד ראש חודש אב. ובחתונות אלו מותר לשמוע מוזיקה אפילו מתזמורת חיה ולרקוד ולשיר כרגיל בחתונות בכל ימות השנה. כמובן, שבכל ימות השנה יש איסור חמור בריקודים מעורבים של נשים וגברים, ויש לערוך את הריקודים בהפרדה מלאה עם מחיצה בין הנשים והגברים, כדת וכדין.

מותר להסתפר, וכן לגלח את הזקן עד 'שבוע שחל בו' תשעה באב

נזכור שהגילוח בסכין אסור כל ימות השנה.

כמובן שהוא מותר רק באמצעות סם גילוח או מכונת תספורת.

אסור לאכול פרי חדש שלא אכלו ממינו השנה, או ללבוש בגד חדש בימי בין המצרים, משבעה עשר בתמוז ועד תשעה באב.

עם זאת, בשבתות שבתוך השבועות הללו, מותר הדבר. ויש לברך ברכת 'שהחיינו' על הפרי או הבגד החדש.

מי ששכח שאלו ימי בין המצרים ואכל פרי חדש או לבש בגד חדש, יברך עליו 'שהחיינו'.

כמו כן, מי שהזדמן לו פרי חדש שלא יהיה לו מסוג זה לאחר תשעה באב, יכול לאכלו גם בימים אלו ולברך עליו ברכת 'שהחיינו', אבל אם הוא יכול לשמור את הפרי עד שבת או עד אחרי תשעה באב, מבלי שייפגם טעמו ויתקלקל, עדיף שישמור אותו לזמן שבו יכול לברך ברכת 'שהחיינו' לכתחילה.

מראש חודש אב יש להימנע מכל דבר של שמחה.

אין לקנות בגדים חדשים בתשעת הימים הללו שמראש חודש ועד תשעה באב, וכן אין לקנות דברים לצורך חתונה הנערכת לאחר תשעה באב.

אין לבנות בימים אלו בניה שהיא להרווחה או לנוי. ומטעם זה אין לקשט, לצבוע ולסייד את הבית בימים אלו. ומי שצריך לעשות מלאכת בניין כדי למנוע סכנה, כמו התקנת מעקה במקום שאין מעקה וכדומה, או שצריך להרחיב ביתו עבור משפחתו שהתברכה בילדים, מותר לעשות זאת גם בתשעת הימים.

בימים אלו, נהגו להימנע מעריכת חתונות, וגם בסעודת מצוה שעורכים לברית מילה או בר מצוה וכדומה, לא ישמיעו מוזיקה, אלא ישירו בפה בלבד.

מראש חודש אב אסור לאכול בשר בקר ובשר עוף, עד אחרי תשעה באב.

יש קהילות ספרדיות שנהגו שבראש חודש עצמו מותר לאכול בשר, ובקהילות ספרדיות אחרות נהגו שאסור גם בראש חודש, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו וכמנהג המקום בו הוא מתגורר.

בשבת מותר לאכול בשר. ומי שנשאר לו בשר משבת, יש שהתירו לאכול אותו גם בימות החול אחר השבת, ובלבד שלא יכין מראש כמות עודפת של בשר לשבת, כדי שיישאר לו גם לאחר השבת.

עם זאת, בקהילות רבות נהגו שלא לאכול בשר גם אחרי השבת, ואת הבשר שנשאר משבת נותנים לילדים קטנים שאינם מבינים את המשמעות של ימי בין המצרים ולכן אין סיבה שלא יאכלו בשר.

בסעודות מצוה הנערכות בימים אלו, למרות שנתבאר שלא ישמיעו בהם מוזיקה, בכל זאת מותרים באכילת בשר בקר או בשר עוף לכבוד המצוה.

 'שבוע שחל בו'

בשנים אחרות, ישנם מנהגים מסוימים לשבוע שחל בו תשעה באב, כלומר: החל מצאת השבת אשר באותו שבוע יחול תשעה באב ועד אחרי הצום. אולם בשנה זו, שחל בה תשעה באב בשבת ונדחה למוצאי-שבת, אין מנהגים אלו נוהגים כלל.

בשבוע שחל בו, יש לנהוג באבלות חמורה ומשמעותית עוד יותר:

בימים אלו אסור לגברים להסתפר ולגלח את הזקן. אבל לנשים, מותר להסתפר גם בימים אלו.

אסור לכבס את הבגדים, בין ביד ובין במכונת הכביסה, עד לאחר צאת הצום של תשעה באב.

וגם לצורך לבישת הבגדים לאחר תשעה באב, אסור לכבס בשבוע שחל בו תשעה באב.

כמו כן אסור ללבוש בגדים מכובסים בימים אלו, ולכן מומלץ להכין בגדים מבעוד מועד.

כלומר, לפני הימים שבהם הדבר אסור, כדאי ללבוש בגדים נקיים למשך כשעה, ולאחר מכן לפשוט אותם וללבוש אחרים במקומם.

כך יעשה מספר פעמים.

את הבגדים שפשט אחרי שעה, יקפל ויניח בצד, ויוכל להשתמש בהם בימים אלו, כי הם כבר אינם מכובסים, אך גם אינם מלוכלכים.

מי ששכח להכין בגדים בעוד הדבר מותר, יוכל להחליף בגדי זיעה פנימיים, כגון גופיות או גרביים וכדומה, מפני כבוד הבריות, כדי שלא ינדוף ממנו ריח רע.

בפרט מי שדרכו להחליפם מידי יום ביומו מפני הזיעה.

אין כל מניעה מלשטוף את ריצפת הבית בימים אלו.

נוהגים להחמיר שלא לרחוץ את כל הגוף במים חמים, בשבוע שחל בו תשעה-באב.

אך במים צוננים, מותר להתרחץ גם בימים אלו.

בשנה זו [תשע"ט], שחל בה תשעה באב בשבת ונדחה למוצאי-שבת, אין מנהגים אלו נוהגים כלל, מאחר ואין זה בכלל ההגדרה "שבוע שחל בו", כי השבוע שחל בו מתחיל רק במוצאי שבת – עם התחלת התענית.

מוצאי התענית ויום עשירי באב:

ליל עשירי, ולמחרתו – יום עשירי באב, אין לאכול בשר ואין לשתות יין, מפני האבל על שריפת המקדש שנשרף ביום זה. אמנם, לגבי כיבוס ורחיצה, נהגו הספרדים להקל.ובשנה זו [תשע"ט] בה חל תשעה באב בשבת, כל מנהגי האבילות מותרים מיד עם צאת התענית במוצאי יום ראשון.

בין המצרים לפי מנהג האשכנזים

מיום שבעה עשר בתמוז ועד יום י' באב, בשעות הצהרים, לא שומעים מוזיקה, ואפילו לא ממוזיקה מוקלטת בטייפ או במכשיר הטלפון.

לא מסתפרים, לא מגלחים את הזקן, לא עורכים חתונות בימים אלו.

בכל שלושת השבועות אין מברכים ברכת שהחיינו, ולכן לא לובשים בגד חדש, ולא אוכלים פרי עונתי חדש שעדיין לא טעמנו ממנו השנה. אך מותר לחדש בגד פשוט יחסית שלא נהוג לברך עליו שהחיינו, וכן מותר לחדשו בשבת ולברך בשבת שהחיינו. אך החל מראש חודש אב אין לחדש כלל בגד.

בשלושת השבועות לא שומעים מוזיקה מתזמורת או מוזיקה מוקלטת ברדיו או בטלפון וכדו'.

מי שחוגג ברית לילד, בר מצוה, שמחת אירוסין לחתן וכלה, או שמחת 'שבע ברכות' לחתן וכלה שהתחתנו לפני 'שבעה עשר בתמוז', יכול לקיים סעודה חגיגית.

אבלך בסעודה זו, אין להשמיע מוזיקה ואין לרקוד באירוע זה.

מותר לשיר בפה, ולשמוח עם החתן והכלה עם חתן בר המצוה, אך כאמור אין לרקוד עמם בריקודים של ממש.

מי שהתאריך העברי שבו מלאו לו 13 שנה, אינו בתוך שלושת השבועות, ישתדל להימנע אפילו מעריכת הסעודה החגיגית בשלושת השבועות.

במקום זאת יקדים אותה לפני שבעה עשר בתמוז, או ידחה אותה לאחרי תשעה באב.

אבל אם התאריך הוא בתוך שלושת השבועות, מותר לערוך את הסעודה ביום בו מלאו לו 13, כאמור.

ראוי להימנע מטיולים במקומות שיש בהם מעט סכנה או מהליכה לים שיש בו סכנה.

זאת, משום שבימי בין המצרים השטן מקטרג על עם ישראל, וכשיהודי נמצא בסכנה הקטרוג כנגדו גובר.

מראש חודש ועד מוצאי תשעה באב

הימים שבין ראש חודש אב ועד מוצאי תשעה באב מכונים 'תשעת הימים', ובהם אנחנו נוהגים את כל דיני האבלות של ימי בין המצרים, בתוספת מנהגי אבלות נוספים:

אסור להתרחץ בתשעת הימים.

האיסור הוא ברחיצה של תענוג, אך רחיצה שאינה של תענוג אלא רחיצה במים קרים להסיר ריח רע או מניעת צער מותרת.

על האדם לבחון את עצמו היטב, האם הרחיצה היא לתענוג ותחושת רעננות או רק הסרת ריח רע או צער..

כמו כן בתשעת הימים לא אוכלים בשר ולא שותים יין.

מותר לאכול בשר ולשתות יין ב'סעודת מצוה':

סעודה הנערכת לכבוד ברית לתינוק, 'פדיון הבן', סעודת בר מצוה לנער שמלאו לו ביום זה 13 שנה לפי התאריך העברי.

כמ כן סעודה הנערכת לכבוד 'סיום מסכת' שסיימו ללמוד אותה בימים אלו.

כל אלו נכללות בהגדרה של 'סעודת מצוה.

מותר לאכול בהן בשר ולשתות בהן יין אפילו בתשעת הימים, אך אין לשמוע מוזיקה ואסור לרקוד.

מי שאינו קרוב מדרגה ראשונה לבעל השמחה, או אחד מהלומדים המסיימים את המסכת – יתייעץ עם רב פוסק הלכות כיצד ינהג.

אין לקבוע סעודה לכבוד חגיגת אירוסין בתשעת הימים.

אבל מותר להציע נישואין בימי בין המצרים, ואפילו ביום תשעה באב עצמו.

אסור לכבס את הבגדים בתשעת הימים, עד לאחר צאת הצום של תשעה באב.

האיסור לכבס הוא בין ביד ובין במכונת הכביסה, וגם לצורך לבישת הבגדים לאחר תשעה באב, אסור לכבס בתשעת הימים.

כמו כן אסור ללבוש בגדים מכובסים בימים אלו גם אם הם כובסו קודם לכן, ולכן מומלץ להכין בגדים מבעוד מועד.

כלומר, לפני הימים שבהם הדבר אסור, אפשר ללבוש בגדים נקיים למשך כחצי שעה, ולאחר מכן לפשוט אותם וללבוש אחרים במקומם.

כך נעשה מספר פעמים, ואת הבגדים שפשטנו אחרי כחצי שעה נקפל ונניח בצד.

בגדים אלו אינם נקיים 'ישר מהכביסה', וגם אינם מלוכלכים, ואותם נוכל ללבוש בשבוע שחל בו.

מי ששכח להכין בגדים בעוד הדבר מותר, יוכל להחליף גופיות וגרביים וכדומה מפני כבוד הבריות כדי שלא ינדוף ממנו ריח רע.

אבל לא יחליף רק כדי שיהיה לו נעים יותר.

וכל אחד יעשה בהתאם למזג האוויר במקומו ולטבע הגוף שלו, אם הוא מזיע הרבה או מעט.