הוא פתח את המעטפה וחשכו עיניו – בתוך המעטפה היה צ'ק עם סכום כסף פעוט

כוחה של תפילה! סיפור מפיו של הגאון רבי שמואל הומינר זכר צדיק לברכה.

כוחה של תפילה! סיפור מפיו של הגאון רבי שמואל הומינר זכר צדיק לברכה.

הגאון רבי שמואל הומינר זצ"ל סיפר פעם שהיה לו חבר, אברך כולל שהיה עני מרוד, אך למרות זאת השקיע את כל כוחותיו בלימוד התורה, ולא אבה לנטוש את בית המדרש לטובת דאגות הפרנסה. לאברך זה היתה דודה עשירה שגרה בארצות הברית, ומדי חג היתה שולחת סכום כסף נכבד, שהיה עוזר לו לפרנס את ביתו במשך כמה חדשים.

לפעמים עברה בלבו של אותו אברך איזו מחשבה של דאגה: "מה יהיה, עוד מעט הילדים יגיעו לפרקם, ואיך אממן את חתונתם?".

בצר לו פנה אל אותה דודה, וספר לה את אשר על ליבו. הדודה הרגיעה אותו: "הסר דאגה מליבך, אני אממן את הוצאות נשואי ילדיך". נחה דעתו של האברך, ושמח בליבו על שזכה לדודה עשירה שפותחת לו את כיסה ביד נדיבה כל כך…

לימים שידך את בתו עם בחור תלמיד חכם, והתחייב סכומי כסף גדולים, כשהוא סומך על הבטחתה של הדודה מארצות הברית. הוא כתב מכתב לדודתו, והודיע לה על השמחה במעונו. שמחה הדודה והודיעה שתשלח לו בדואר את סכום הכסף כפי שהבטיחה. לאחר כמה ימים הגיע המכתב מארצות הברית. הוא פתח את המעטפה וחשכו עיניו – בתוך המעטפה היה צ'ק עם סכום כסף פעוט, רחוק מאד מהסכום שהתחייב.

הוא שב ופנה אל דודתו, ורמז לה שסכום הכסף שקבל ממנה אינו מספיק כדי לכלכל את הוצאותיו הרבות – אך פנייתו לא נענתה. בלית בררה נאלץ לכתת רגליו ולנדוד בין בתי נדיבים, כדי שיוכל לעמד בהתחייבותו לנדוניה של בתו.

חלפה שנה, והנה הגיעה גם הבת השניה לפרקה. הפעם כבר ידע שאינו יכול לסמך על דודתו. הוא הפציר בתפילה לפני ה' יתברך שיתמכהו ויסעדנו, ביודעו שרק ה' יכול לעזר לו.

לאחר שנסגר השידוך, הודיע על כך לדודתו. חשב בלבו: "גם אם היא תשלח את הסכום ששלחה בעבר, הדבר יועיל לי במשהו".

כעבור זמן הגיע המכתב, הוא פתח את המעטפה בלי הרבה צפיות. מה גדולה היתה הפתעתו, כשהתברר לו שהפעם שלחה לו הדודה סכום עתק, ממון מלא של כל הוצאות החתונה.

הוא פנה לרבי שמואל הומינר לדעת ולהבין פשר הדברים.

השיב לו הצדיק: בפעם הראשונה בקשת מהדודה עזרה, לא מהקדוש ברוך הוא, לכן הדודה שלחה מה ששלחה… אך הפעם הבנת כי אי אפשר לסמך על הדודה, אלא רק על ה' יתברך, ידעת כי "מאין יבוא עזרי – עזרי מעם ה'". פנית לה' בתפילה מעומק הלב, לכן ה' נענה לך, ושלח לך את מלוא הסכום הדרוש, ועשה זאת דרך הדודה!

ללמדך כמה גדול כוחה של תפילה, ועד כמה צריך האדם להשליך יהבו על ה', ולהתפלל אליו מעמקי ליבו – וחזקה על תפילה שאינה חוזרת ריקם.

 

(מעובד מתוך 'משכני אחריך', ספרו של הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים')