שערי תפילה נעולים, האמנם?

שאלה: שלום הרב, יש מציאות ששערי תפילה נעולים בפני האדם וכל התפילות שלו הם לריק?   תשובה: שלום וברכה יש בתפילה שני חלקים: חלק אחד הוא כח שהשם טבע בבריאה שכל מי שמתפלל נענה, ועל מנת להביא את השפע לעולם עלינו לעשות זאת דרך התפילה. בחלק זה יש דרגות שונות, למשל הבטחה שהבטיח הקב"ה לשלמהקרא עוד...

שאלה:

שלום הרב,

יש מציאות ששערי תפילה נעולים בפני האדם וכל התפילות שלו הם לריק?

 

תשובה:

שלום וברכה

יש בתפילה שני חלקים:

חלק אחד הוא כח שהשם טבע בבריאה שכל מי שמתפלל נענה, ועל מנת להביא את השפע לעולם עלינו לעשות זאת דרך התפילה. בחלק זה יש דרגות שונות, למשל הבטחה שהבטיח הקב"ה לשלמה המלך שכל תפילה בבית המקדש תענה, הגמרא אומרת שאדם שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם ויבקש רחמים, כלומר לתלמיד חכם מובטח יותר שתפילתו תענה. וכן על תפילה בציבור נאמר בגמרא (ברכות ח.): 'מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון, אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין'. מאידך בזמן החורבן נאמר  (איכה ג מד): 'סכותה בענן לך מעבור תפלה'. וביארו חכמים שלצורך מניעת התפילה שלח בורא עולם עננים הגורמים לסגירת שערי שמים למנוע מהתפילות לעלות. כלומר שהשם לא שינה את טבע הבריאה שהתפילות יענו, אלא יצר מחסום שהתפילות לא יעלו לשמים.

למעשה יש פסוקים רבים המורים שהתפילות תמיד רצויות, ומאידך יש פסוקים רבים המורים שלא תמיד התפילה מתקבלת, ואכן בגמרא ובמדרשים דרשו מפסוקים אלו הבדלים רבים אימתי התפילות מתקבלות ואימתי פחות.

אצטט את אחד מהמדרשים (איכה רבה פרשה ג אות ס): 'סכתה באף ותרדפנו הרגת ולא חמלת סכותה בענן לך. ר' חלבו שאל את ר' שמואל בר נחמן אמר לו מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה מהו דין דכתיב סכותה בענן לך מעבור תפלה, אמר לו נמשלה תפלה כמקוה ונמשלה תשובה כים, מה מקוה זו פעמים פתוחה פעמים נעולה, כך שערי תפלה פעמים נעולים פעמים פתוחין, אבל הים הזה לעולם פתוח כך שערי תשובה לעולם פתוחין.

אמר רב ענן אף שערי תפלה אינן ננעלים לעולם, הדא הוא דכתיב (דברים ד') 'כה' אלהינו בכל קראנו אליו', ואין קריאה אלא תפלה, שנא' (ישעיה ס"ה) והיה טרם יקראו ואני אענה.

א"ר יוסי בר חלפתא עתים הן לתפלה, שכך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בשעה שאני מתפלל לפניך תהיה תפלתי על שעת רצון, הדא הוא דכתיב (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך ה' עת רצון.

ר' עקיבא היה עומד ונדון לפני טורנוסרופוס, והיה שם יהושע הגרסי עומד בתפלה עמו, ירד ענן והקיפן אמר דומה אני שלא ירד ענן והקיף אלא כדי שלא תשמע תפלתו של רבי הדא הוא דכתיב סכותה בענן לך מעבור תפלה'.

אולם חשוב לזכור כי יש חלק נוסף בתפילה, שבו התפילה אינה כספומט או סגולה להשיג את כל משאלות ליבנו, אלא ברגע שאנחנו מתפללים ומבקשים מבורא עולם בלב שלם, גם כשאבא אומר לא, אנחנו יותר קרובים אליו ויותר קשורים אליו, דבר זה נשאר לנצח, וכח מופלא זה קיים אצל כל אחד, כפי שאמר דוד המלך 'קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת' גם אם ליראיו הובטח 'כי רצון יראיו יעשה, ואת שעותם ישמע ויושיעם'. במילים אחרות לחכם ירא השם יש יותר כח שרצונו יעשה בפועל, ותפילתו תענה בחיוב, מצד שני כל תפילה מחברת אותנו אל בורא עולם, ומעלה זו חשובה לאין ערוך מכך ממשאלה רגעית שנענתה או לא.

ויהי רצון שיתקבלו תפילתינו לרצון

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א