מה מיוחד בחג השבועות?

בפסח אוכלים מצות, בסוכות יושבים בסוכה, בראש השנה תוקעים בשופר וביום הכיפורים אנחנו צריכים לצום ^ אבל מה עושים בשבועות??

בפסח אוכלים מצות, בסוכות יושבים בסוכה, בראש השנה תוקעים בשופר וביום הכיפורים אנחנו צריכים לצום ^ אבל מה עושים בשבועות??

מאת: יעקב א. לוסטיגמן

חמישה מועדים מיוחדים יש לנו בשנה: שלושת הרגלים (פסח, שבועות וסוכות) ראש השנה ויום הכיפורים.

כל הימים הללו ניתנו לנו על ידי בורא העולם, ונכתבו במפורש בתורה הקדושה.

בפסח יש לנו מצוות לאכול מצות, להקריב קרבן פסח, ואסור לנו לאכול חמץ, או אפילו להחזיק בבעלות על מאכל חמץ.

בסוכות אנחנו נוטלים לולב עם אתרוג הדסים וערבות, אנחנו יושבים בסוכה ואפילו ישנים בה בלילה.

בראש השנה אנחנו צריכים לתקוע בשופר, וביום הכיפורים אנחנו צריכים לצום.

כל אלו מצוות הכתובות בתורה שמצווה עלינו לקיים אותן בחגים ובמועדים הללו.

אבל בחג השבועות אין לנו שום מצוה מיוחדת. אנחנו צריכים להימנע מעשיית מלאכה כמו בכל חג אחר, יש קרבנות מיוחדים שמקריבים בבית המקדש ביום זה, המוספים וקרבן שני הלחם, אבל אלו מצוות שניתנו לציבור בכללותו וקיימו אותן רק בבית המקדש.

לי ולך, כאנשים פרטיים לא ניתנו המצוות הללו, ואנחנו לא אמורים לעשות בשבועות שום דבר מיוחד!

נכון, יש לנו מנהגים שונים שאנחנו נוהגים בחג השבועות. אנחנו אוכלים מאכלי חלב, לומדים תורה כל הלילה ועוד, אבל אלו מנהגים! לא מצוות!

יש גם את מצוות הביכורים שאפשר להתחיל לקיים אותה מחג השבועות, אבל מקיימים אותה גם שבוע ושבועיים אחרי החג, ואפילו מספר חודשים מאוחר יותר. לא מקיימים אותה בחג עצמו.

אז מה המצווה של חג השבועות?

אין! אין מצוה מיוחדת לחג זה!

למה?

כי בשבועות אנחנו חוגגים את היסוד והבסיס של כל המצוות האחרות, אנחנו חוגגים את קבלת התורה!! זהו היום שבו ניתנה התורה הקדושה לעם ישראל. זהו היום הכי חשוב מבחינתנו בלוח השנה.

בתלמוד הבבלי מסופר על רבי יוסף שהיה מכין סעודה גדולה ומכובדת מאוד מדי שנה בחג השבועות, יותר מבכל החגים האחרים. שאלו אותו למה הוא כל כך שמח דווקא בחג זה, אמר להם רבי יוסף, שהיה אמורא קדוש וטהור: "אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא".

תרגום דבריו לשפתינו הם: "אם לא היום הזה, חג השבועות, כמה יוסף יש בשוק".

מה ההבדל ביני ובין כל אדם אחר בעולם? מה ההבדל בין יהודי ובין גוי? מה ההבדל בין יהודי לבין תאילנדי? רוסי? ניגרי? סיני?

התורה הקדושה!!

היא המבדילה בינינו לבין העמים האחרים. היא המאחדת אותנו.

קחו יהודי מתימן ויהודי מרוסיה. הם בני אותו עם? בוודאי!

למה?

הוא מדבר בתימנית והוא ברוסית. האחד נעדר פיגמנטים כמעט לחלוטין ועור בהיר וצח כשלג, והאחר עורו שחום כהה. האחד שיערו מקורזל והאחר שיערו חום או בלונד חלק.

מה הקשר ביניהם?

איך הם בני אותו עם?

כבר יותר מאלפיים שנה שהם חיים בשתי קצוות של העולם. רחוקים זה מזה, אולי אפילו לא יודעים זה על קיומו של זה.

אבל הם יהודים!

שניהם חייבים לשמור שבת. שניהם חייבים לאכול רק אוכל כשר! שניהם חייבים להימנע מלדבר לשון הרע!

הם שייכים לאותה הקבוצה.

גם אם הם יחללו שבת חלילה, זה לא מפריד ביניהם. כי שניהם חייבים לשמור שבת. מה הם בוחרים לעשות עם החובה הזאת, זה כבר סיפור אחר.

את זה אנחנו חוגגים! את הקשר שיש בינינו, את התורה הקדושה שגם מורה לנו כיצד לנהוג וגם מאפשרת לנו לעסוק בה, ללמוד אותה ודרכה להתחבר בקשר אמיץ וחזק לבורא העולם, אבינו שבשמים.

"נגיל ונשיש בזאת התורה, כי היא לנו עוז ואורה"