מה זה כל העניין הזה של קרבנות

יש לי שאלה: בתפילות היהודית שאנחנו מתפללים, אנחנו כל הזמן מזכירים את עניין הקרבנות שמקריבים, יש לי שאלה, למה בכלל מקריבים קרבנות? מה זה כל העניין הזה של קרבנות תשובה: מאת הרב יעקב שטיר התורה הקדושה ציותה עלינו להקריב קרבנות בזמן קיומו של בית המקדש. ישנם סוגים שונים של קרבנות, כשלכל קרבן ישנה מטרה שונה.קרא עוד...

יש לי שאלה:

בתפילות היהודית שאנחנו מתפללים, אנחנו כל הזמן מזכירים את עניין הקרבנות שמקריבים, יש לי שאלה, למה בכלל מקריבים קרבנות? מה זה כל העניין הזה של קרבנות

תשובה: מאת הרב יעקב שטיר

התורה הקדושה ציותה עלינו להקריב קרבנות בזמן קיומו של בית המקדש.

ישנם סוגים שונים של קרבנות, כשלכל קרבן ישנה מטרה שונה. יש קרבנות שמטרתן לכפר על חטאים, יש קרבנות שאדם מתנדב להביא מרצונו החופשי לכבוד ה' יתברך, יש קרבנות שבאות לצורך העבודה המיוחדת של המועדים ועוד.

אך ישנה גם מטרה כללית של כלל הקרבנות, אשר אותה ברצוננו להביא במאמר זה.

את אותה מטרה גילה לנו המהר"ל זצ"ל בספרו "גבורות ה'" (פרק מ'), וכך הוא כותב שם: כל עניין הקרבן הוא להודיע, כי בהתבונן מציאות ה' יתברך, אין אצל מדרגתו מציאות לשום נברא, כי הוא יתברך נבדל מכל חומר בעולם, ואם כן במעלתו ובמציאותו אין דבר חומרי נמצא.

ולכך היו מקריבים אליו הקרבנות, לדעת כי הדברים החומרים, אין להם מציאות אצל ה' יתברך שהוא נבדל מן החומר… וכמו שה' יתברך שהוא נבדל לגמרי מן החומרים, וקרבים אליו החומרים עד שאינם נמצאים…"

עוד כותב שם המהר"ל בעניין זה (פרק ס"ט): "כל הנמצאים שבים אליו באמיתת מציאותו, וכל הנמצאים אפס זולתו. ולפיכך נצטווה העלול בהקרבת הקרבן, להורות על אחדותו, שכל הנמצאים במדרגת רוממותו ומעלתו נחשבים לאפס והכל שב אליו, שאין דבר נמצא זולת מחסדי ה', אבל באמת מציאותן, הכל שב אליו ואין כאן בריאה כלל".

למדים אנו מדברי המהר"ל שמטרת הקרבנות היא להחדיר בנו את האמונה של "אין עוד מלבדו". כשלוקחים בהמה, עוף או קרבן מנחה, ומקריבים אותם על המזבח, הם כלים ובטלים מן המציאות. זוהי הוראה שבאמת אין מציאות חומרית אמיתית של נבראים נבדלים מן הבורא. הכל זה בעצם הבורא יתברך, שכן אין עוד מלבדו ואפס זולתו. על כן הכל שב אליו, שב למקור.

זה לא משנה מהו סוג הקרבן ומהי מטרתו הפרטית של הקרבן, כל חלקי המציאות בטלים אליו יתברך.

עלינו להחדיר בנו את האמונה החשובה הזו של "אין עוד מלבדו" ולבסס את החיים שלנו על פי אותה אמונה.

אם נחיה חיים של אמונה אמיתית, נראה ברכה לרוב בחיינו, ויתקיים בנו מה שנאמר "וצדיק באמונתו יחיה".