כאשר הוא מחניף לשוטר, לרוב השוטר נהיה יותר אכזרי עליו, ואז הוא מתחיל לקללו ולבזותו…

הרב שלום הרוש, מסביר איך צריך להתייחס למקרים שונים בחיים

הרב שלום הרוש, מסביר איך צריך להתייחס למקרים שונים בחיים

בוחן פתע באמונה

העולם הזה הוא "בית ספר לאמונה". כל תכלית חיי האדם היא שילמד אמונה; וכל המקרים שקורים לאדם בחיי היום יום הם מבחנים באמונה.

נביא דוגמאות ממקרים שכיחים, שאמנם נראים מקריים וטבעיים, אבל באמת הם באים עלינו בהשגחה מלאה לפרטי פרטיה בשביל מבחן האמונה. ונלמד, בעזרת ה', איך לעבור את המבחנים בהצלחה בציון טוב. הציון מבטא את המדרגה של האדם באמונה, והוא גם החיים הטובים שלו בעולם הזה ובעולם הבא.

עצור בצד!

אדם שנעצר על ידי שוטר תנועה – בין בצדק ובין שלא בצדק – הרי הוא נמצא במבחן של אמונה, ועליו לפעול לפי שלשת הכללים של האמונה:

  • יאמין שכך ה' רוצה, וממילא, לא יאשים אף אחד – לא את עצמו, ולא את הנהג השני, שבגללו הוא נקלע לעברת התנועה הזאת, או את אשתו, שלחצה עליו להגיע מהר וכדומה; וגם לא את השוטר שמצערו – בצדק או לא בצדק – כי גם אם עצרו אותו שלא בצדק על פי הכללים ולפי החוקים של העולם הזה – על פי הכללים של ה' הכל בודאי בצדק.

 

  • יאמין שהכל לטובה, שפרושו, ש'ישליך את השכל'. יתעלם ממה שהשכל מבין וקובע, שמה שקורה לו הוא לא טוב. וישמח ויודה לה', ששלח לו את השוטר הזה, שבודאי נסתרת כאן ישועה שהיא לטובתו הנצחית.

 

 

  • יאמין שלכל דבר יש סיבה ותכלית, ושאין יסורים ללא עוון, ושוטר זה הוא רק מקל של הקדוש של ברוך הוא, שנשלח לעוררו בתשובה על איזה פגם או על עוון. כי אף על פי שיש הסיבה הטבעית, שבשבילה עצרו אותו, זו רק סיבה שגולגלה משמים לפי מה שנגזר עליו בבית דין של מעלה. לכן יפשפש במעשיו, ויחפש על מה זה בא לו, ויעשה תשובה.

 

לדבר עם ה'

לכן, לפני שמתחיל לדבר עם השוטר, יפשפש במעשיו, ויהרהר בתשובה. וידבר אל הבורא, ויאמר לו: "רבונו של עולם, לפניך גלוי הכל, ואתה יודע על איזה עוון שלחת לי את הנסיון הזה. אנא, עזור נא לי לעמוד בנסיון הזה, ולעבור את המבחן הזה באמונה ובהצלחה; ואנא ממך, סלח נא לי על העוון, שבגללו שלחת לי את הנסיון הזה, ותעזור נא לי לדעת מה אתה רוצה ממני. והריני מקבל על עצמי לתת צדקה סכום כך וכך; ולעת עתה אל נא תעניש אותי על ידי השוטר הזה, ותרחם עלי; ותסבב סיבות לטובה, שאזכה לתקן את העוון, שבגללו אתה רוצה להענישני".

כמובן, לא יתאונן, ולא יכעס על השוטר, ולא יחניף לו, ולא ינסה כלל להתווכח עמו, וכל שכן, שלא יקלל ולא יבזה אותו.

אם נהג כך הציון שלו במבחן האמונה הוא ציון 'טוב מאד', שאת שכרו יקבל בעולם הבא. ומן הסתם, יצא ללא נזק מהמפגש הזה עם השוטר. וגם אם יהיה לו נזק, הוא יקבל את זה באהבה ובאמונה לטובה, וזה לא יגרום לו שום צער ועגמת נפש. נמצא שגם בעולם הזה הוא זוכה לחיים טובים בזכות האמונה.

לעומת זאת, אדם שחסרה לו אמונה, חושב שהשוטר הוא הקובע איזה עונש יקבל, כאילו זה מקרה טבעי, ולא בגזרת הבורא. לכן, בתחילה הוא מחניף לשוטר – ובזה הוא מסתבך עוד יותר. כי זה הוא כלל בהנהגת הבורא, שמי שבוטח באיזה דבר זולת ה', מסיר האלוקים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח עליו (ספר חובות הלבבות שער ד' – שער הבטחון פתיחה).

לכן, כאשר הוא מחניף לשוטר, לרוב השוטר נהיה יותר אכזרי עליו. וכשהשוטר אינו מתרצה אליו, הוא מתחיל לקללו ולבזותו… והתוצאה ברורה: כעס ומרירות ותסכול ועוד. והרבה פעמים השוטר שנפגע מוסיף על הקנס, ומחפש עוד דברים לתת עליהם דו"ח וכו'. ומה שגרוע מכל, קרוב לודאי שנוסף לו עוון חמור של "בין אדם לחברו". כי על פי רוב הפגיעה בשוטר היא ללא הצדקה. על עוון זה הוא יצטרך לשלם, אם לא יעשה תשובה. והתשובה על עברות שבין אדם לחברו היא לא קלה. כי מלבד מה שעליו לבקש סליחה מהבורא, שעבר על מצוותו, וציער אדם אחר, עוד עליו למצוא את השוטר שנפגע ממנו, ולפייס אותו, עד שימחל לו השוטר מחילה גמורה. ובלי המחילה של האדם הנפגע, לא תועיל לו התשובה שעשה כלפי הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אינו יכול למחול לו במקום האדם שנפגע.

מכאן יתעורר האדם להבין, כמה צריכים זהירות בעניינים שבין אדם לחברו. כי כל זמן שמסתובבים בעולם אנשים פגועים, שאינם מוחלים לו על עלבונם, יש עליו דין קשה, שהוא סיבת רוב הצרות שיש לו. כי אמנם על עניינים שבין למקום הבורא הרחמן מאריך אף, וכן הוא סולח ומוחל בקלות רבה; וגם יש הרבה עתות של רחמים, שבהם נמחלים כל עוונותיו של האדם, כגון שמשתתף בברית מילה, או כשיש לו הרהור תשובה, וכמובן, יום הכיפורים המכפר על כל העונות ועוד; אבל על עברות שבין אדם לחברו, אין כפרה בכל אלו. ואין הקדוש ברוך יכול למחול את עלבונו של אדם שנפגע, עד שיתפייס האדם בעצמו וימחל בלב שלם.

נמצא שאדם הרוצה לתקן את העוונות שיש לו בין אדם לחברו, צריך שיזכור את כל האנשים שהוא פגע בהם, וצריך למצוא אותם, ולפיס אותם, וכו' וכו'. בקיצור, כמעט בלתי אפשרי לתקן עוון זה. לכן, יזהר אדם מלכתחילה לא לפגוע בשום אדם.

כמובן, ההתנהגות הזאת היא תוצאה של חוסר אמונה, שהאדם הולך ב"כוחי ועוצם ידי". בתחילה הוא חושב: אני יודע איך לפיס את השוטר. וכשהוא לא מצליח, הוא מתחיל לנסות לפעול בכוח או באיומים וכדומה. הציון של אדם זה במבחן האמונה הוא נמוך מאד – ואת הציון הזה הוא יראה בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. כי כבר בעולם הזה חייו מלאים בצער, ביסורים ובעגמת נפש. והוא הולך כל היום עצבני ורוטן וממורמר על השוטר. הכל בגלל חוסר אמונתו, שהוא רואה את השוטר כמציאות. ובאמת, אין כאן שום שוטר, כי "אין עוד מלבדו" יתברך, והכל זה רק ה'.

 

מתוך הספר 'בגן האמונה'